Комисија за мандатни прашања,избори и именувања

Претседател

Чедо Николовски

Членови

1. Наим Салиев

2. Кристијан Николовски

3. Анкица Трпковска

Комисија за статут и прописи

Претседател

Миодраг Колариќ

Членови

1. Кристијан Николовски

2. Лилјана Божиновска

3. Оливера Ливриниќ

Комисија за финансирање, Буџет и Локален економски развој

Претседател

Анкица Трпковска

Членови

1. Миодраг Колариќ

2. Чедо Николовски

3. Наим Салиев

4. Дритан Адеми

Комисија за урбанизам,комунални дејности и заштита на животна средина

Претседател

Мирче Тодоровски

Членови

1. Анкица Трпковска

2. Наим Салиев

3. Чедо Николовски

Комисија за општествени дејности

Претседател

Дритан Адеми

Членови

1. Јана Ханџиска

2. Наим Салиев

3. Анкица Трпковска

Комисија за спорт

Претседател

Наим Салиев

Членови

1. Чедо Николовски

2. Кристијан Николовски

3. Јана Ханџиска

Комисија за признанија и награди

Претседател

Билјана Бешлиева

Членови

1. Лилјана Божиновска

2. Мирче Тодоровски

3. Наим Салиев

Комисија за еднакви можности меѓу жените и мажите

Претседател

Лилјана Божиновска

Членови

1. Анкица Трпковска

2. Мирче Тодоровски

3. Наим Салиев

Комисија за односи помеѓу заедниците

Претседател

Наим Салиев

Членови

1. Чедо Николовски

2. Лилјана Божиновска

3. Билјана Бешлиева

4. Сергеј Попов

Close Search Window