Archives: Notices

СООПШТЕНИЕ ЗА СОБИРНАТА АКЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН ОТПАД

Почитувани граѓани!
Ве информираме дека Општина Бутел денеска, 05.04.2018 г. постави три контејнери за собирање на електричен отпад на следниве локации:

– Пред Општина Бутел
– Пред ОУ ,,Ацо Шопов,,
– Пред ОУ ,,Петар Здравковски Пенко,,

Ги повикуваме граѓаните да го подготват непотребниот електричен отпад до официјалниот почеток на акцијата на
14 и 15.04.2018 г. ( сабота и недела) кога ќе можат да ги изнесат старите, расипаните и непотребните електрични апарати, пред своите домови или стамбени згради.
Акцијата ќе се одвива по следниов редослед:

– На 14.04.2018 г. (сабота) од 9,00 – 16,00 ч. за граѓаните од населба и село Радишани, Расадник и Љуботенски пат

– На 15.04. 2018 г. ( недела) од 9,00 – 14,00 ч. за граѓаните од Бутел 1 и 2 и Скопје север.

 

ОПШТИНА БУТЕЛ ДОМАЌИНСКО РАБОТЕЊЕ ВО 2017 ГОДИНА

На денешната седма седница на Советот на Општина Бутел експресно беа усвоени предвидените пет точки од дневниот ред.

За истакнување е фактот дека Годишниот извештај со петте потточки за работењето на општината во минатата 2017 е позитивен.

За домаќинското работење на Општина Бутел говорат и бројките од завршната сметка. Вкупните приходи за минатата година изнесувеле 382 244 698 ден. а вкупните расходи се во висина од 358 072 409 ден.

СЕДМА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БУТЕЛ

Утре, 14.03.2018 г. (среда), со почеток во 11,00 ч. Советот на Општина Бутел ќе ја одржи својата седма седница. Советниците ќе расправаат по следниов дневен ред:

 1. Годишен извештај на Општина Бутел за 2017 г. со следните точки:
 • Предлог завршна сметка на Општина Бутел за 2017 г.
 • Извештај за средствата и изворите на средствата на Општина Бутел за 2017 г.
 • Извештај за побарувањата и обврските на Општина Бутел за 2017 г.
 • Извештај за реализација на инвестиционите програми на Општина Бутел за 2017 г.
 • Извештај за реализација на блок дотациите на Општина Бутел за 2017 г.
 • Извештај од одговорниот сметководител
 1. Годишен извештај за користење на средства од резервите на Општина Бутел во 2017 г.
 2. Предлог-буџетски календар на Општина Бутел за 2019 г.
 3. Предлог – програма за изменување и дополнување на програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Бутел за 2018 г.

Давање согласност на Годишен план за вработување за 2019 г. на Општина Бутел.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА БУТЕЛ

 

Врз основа на член 83 од Статутот на Општина Бутел (“Службен гласник на Општина Бутел – пречистен текст бр.3/14 и 12/14), и член 3 од Одлуката за формирање на Совет на млади на Општина Бутел (“Службен Гласник на Општина Бутел ” бр.14/2014), Советот на Општина Бутел, објавува

 

 

ЈАВЕН ПОВИК

ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА БУТЕЛ

 

 

 1. Се покренува постапка за избор на членови на Советот на млади на Oпштина Бутел.

 

Советот на млади на Општина Бутел е советодавно тело на Советот на Општина Бутел, основано заради подобрување на положбата и решавање на проблемите на младите во Општината.

 

Во Советот на млади на Oпштина Бутел можат да бидат бирани млади со постојано место на живеење на територијата на Општина Бутел и со старосна граница од 15 до 30 години.

 

 1. Советот на млади на Oпштина Бутел брои 5 членови.

Советот на млади од своите редови избира  претседател и заменик претседател.

 

Членовите на Советот на млади на Oпштина Бутел се бираат со мандат од  две (2) години.

 

 1. Право на предлагање на кандидати за членови во Советот на млади на Oпштина Бутел имаат: Невладини организации и Здруженија на млади, ученички совети, студентски совети и други регистрирани облици на организирање на младите.

 

 1. При предлагањето на кандидатите се поднесуваат следните документи кои се во прилог на овој јавен повик :

– СМ-1- (Образец-Предлог кандидат за член на Советот на млади на Oпштина Бутел)

– СМ- 2- (Образец – Согласност за прифакање на кандидатурата за член на Советот)

– СМ-3 – (Образец- Согласност дека кандидатот за член на Советот е предложен согласно актите на институцијата)

Документите мора да бидат потпишани и заверени од страна на овластено лице на институцијата која го предлага членот.

 

 1. Предлагачот е должен покрај наведените документи во точка 4 да приложи и :
 1. Документација од која е видливо дека кандидатите ги исполнуваат условите од точка 1 од овој јавен повик (Извод од матична книга на родените не постар од 6 месеци или фотокопија од лична карта )
 2. Кратка биографија на кандидатот
 • Фотокопија од регистрација на здружението

 

Ненавремено доставени документи и нецелосна документација нема да се разгледува.

 

 1. Рокот за поднесување на предлози за кандидат за членови на Советот на млади на Oпштина Бутел е 8 дена од објавувањето на овој Јавен повик.

 

Потребните обрасци од точка 4 кои се прилог на потребната документација можат да се подигнат во архивата на Oпштина Бутел .

 

Предлозите за кандидати за членови на Советот на млади на Oпштина Бутел, со назнака “Предлог кандидат за избор на членови на Советот на Млади на Oпштина Бутел”, се доставуваат на адреса :

 

Совет на Oпштина Бутел – Комисија за мандатни прашања избори и именувања, Ул. „Бутелска“ бр.4, Скопје.

 

Јавниот повик ќе биде објавен на огласна табла, на ВЕБ страната и во „Службен Гласник на Oпштина Бутел “.

 

 

 

     

Бр.08-  409/4                                                                       Претседател

од 28.02.2018 година                                        на советот на Општина Бутел

Скопје                                                                                 Мирче Тодоровски с.п.

 

G.Pobrazec_1_za_LMS

G.p_obrazec_2_za LMS

G.P_obrazec_3_za LMS

 

СООПШТЕНИЕ За финансирање и организација на манифестацијата „Љубански карневал – Прочка 2018″

Врз основа на член 49 став 4 од Законот за здруженија и фондации (“Службен весник на РМ“ бр. 52/10, 135/11“) Комисијата за избор и доделување на финансиски средства на здуженија на граѓани, културно-уметнички друштва и НВО  на Општина Бутел, објавува

 

СООПШТЕНИЕ

 

 1. За финансирање и организација на манифестацијата „Љубански карневал – Прочка 2018“ согласно програмата К4 – Културни манифестации и творештво од Буџетот на Општина Бутел за 2018 година се одвоени 60.000,00 денари.
 2. Комисијата за доделување на средства како парична помош на спортски клубови, културно-уметнички друштва, социјална помош и штети од елементарни непогоди на ден 13.02.2018 година објави Jавен повик  за искажување на интерес и прибирање на пријави за користење на средства наменети за организирање на манифестацијата „Љубански карневал – Прочка 2018“.
 3. Согласно со јавниот повик доставено е едно  барање за доделување на средства за организирање на манифестацијата, со оглед на горе наведеното Комисијата објавува дека средствата во износ од 60.000,00 денари се доделени на:

 

„ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЉУБАНСКИ КАРНЕВАЛ – ПРОЧКА“

 

 

 

 

Број 09-281/4

Скопје, 14.02.2018

Комисијата за избор и доделување

на финансиски средства на

здруженија на граѓани

Претседател

Јавен повик за искажување на интерес и прибирање на пријави за користење на средства наменети за финансирање и организирање на манифестација „Љубански карневал – Прочка 2018“

 

 1. Распределба на средствата наменети за организација на манифестацијата „Љубански карневал – Прочка 2018“ се планирани во Буџетот на Општина Бутел за 2018 година, во програма К4 – Културни манифестации и творештво, ставка 463110 – трансфери до здруженија на граѓани и фондации.

 

 1. За организација на манифестацијата од точка 1 вкупно се предвидени 60.000,оо денари.

 

 1. Манифестацијата „Љубански карневал – Прочка 2018“ ќе се одржи на ден 18.02.2018 година во с.Љубанци.

 

 1. Здруженијата на граѓани кои пројавуваат интерес за доделување на средства за организирање на „Љубански карневал – Прочка 2018“ треба да ги исполнат следните критериуми:

 

 • Да се регистрирани согласно Законот за здруженија на граѓани и фондации;
 • Да извршуваат активности од областа на карневалската традиција и
 • Да спроведуваат активности поврзани со организација на карневал од минимум  1 (една) година.

 

 1. Доколку ги исполнуваат критериумите од точка 4, Здуженијата на граѓани и фондации до Одделението за јавни дејности, преку архивата на Општина Бутел, треба да ги достават следните документи/прилози:

 

 • Пријава за финансиска поддршка
 • Фотокопија од решението за регистрација на здружението на граѓани и
 • Предлог проект.

 

 1. Здужението на граѓани се обврзува по завршување на „Љубански карневал – Прочка 2018“ за доделените средства да изготви финансиски извештај за добиените средства и да го достави до Одделението за јавни дејности.

 

 1. Јавниот повик за избор трае од 13.02.2018 до 17.02.2018 година, по кој период Комисијата за избор ќе го извести избраното Здружение и истото ќе го објави на web страната на општина Бутел.

 

 

Број 281

Скопје, 13.02.2018                                                                       Одделение за јавни дејности

Општина Бутел започнува акција за чистење на хаварисани возила од јавните површини!

Ги известуваме сите сопственици на хаварисани возила, кои се застарени или оштетени од некоја сообраќајна несреќа,  но и камиони и автобуси кои се вон употреба, да бидат одговорни  и во рок од 7 дена да  се погрижат за отстранување на возилата од јавната површина.

Во следна фаза, оние возила кои кои нема да бидат подигнати од јавните површини, по налог на комуналната инспекција, како и од компанијата за извршување со асистенција на полицијата, ќе се превземе непопуларна мерка, односно присилно ќе се отстранат  и ќе се однесат во депото на компанијата.

Ве охрабруваме активно да се вклучите во акцијата за чисти јавни површини и здрава животна средина и да пријавите непочитување на законот за јавна чистота  на мејл адреса opstina_butel@yahoo.com и во порака https://www.facebook.com/opstinabuteloficijalen/ секој работен ден.

По член 14 и 14-а од законот за јавна чистота на јавни површини забрането е:

–       Фрлање и оставање на хартија, отпушоци, мастики, амбалажи, земја, отпадоци од растенија, песок и други отпадоци освен на места определени за таа намена.

–       Оставање на стари предмети од домаќинство и смет од вршење на дејности покрај садовите за собирање на смет, освен на места определени од општината

–       Оставање на фекални остатоци од домашни миленици и мртви животни, живина и птици во садови за отпад, освен за места определени за таа намена

–       Колење на кокошки и друго живина и животни

–       Испуштање на отпадни води и други течносто од дворните места и објекти

–       Истурање или испуштање на течности во садови за отпад, на улици, во канали, реки и езера.

–       Сечење, складирање, сечење на дрва, јаглен и слично, освен за места определени за таа намена.

–       Оставање на запрежни коли, трактори, земјоделски машини и алатки.

–       Чување и напасување на крупен добиток и живина

–       Продажба и излагање на земјоделски и индустриски производи освен на места определени за таа намена.

–       Поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети

–       Мешање на бетон, малтер, освен на места што ќе ги определи општината

–       Растурање на сметот од вреќи, контејнери и други видови садови за собирање смет

–       Фрлање, односно оставње на смет до контејнер и други видови садови за собирање на смет

–       Фрлање смет од кои било кат од стамбена зграда или куќа во двор

–       Поставување на контејнери и други видови садови за собирање смет надвор од определени места за нивно поставување, согласно со нивната намена

–       Плукање или секнење нос на јавни површини

–       Лепење на плакати на кое било јавно место освен за места определени за таа намена и

–       Вршење на физиолошки потреби

–       Фрлање и оставање отпадоци од градежен материјал ( градежен шут)

–       Палење , закопување и уништување на смет

–       Превоз на песок, земја, цемент, глина, земјоделско ѓубре, отпад или слични материјали без претходна подготовка и поклопување на материјалите со поклопец

–       Вклучување во сообраќај на моторни, влечни и запрежни возила од стовариште или градилиште  со валкани тркала

–       Поправање, сервисирање на возила и вршење на разни занаетчиски работи

–       Палење и уништување на садовите за собирање смет

–       Уништување на урбаната и друга опрема ( клупи, фонтани, билборди, опрема на детски игралишта)