Archives: Notices

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 03/2018 за унапредување на 4 (четворица) административни службеници во Општина Бутел

Согласно член 48 став 4 од Законот за административни службеници (“Службен весник на РМ” број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016, и 11/2018), Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас, Сл. весник на РМ, бр. 35 од 23.02.2018 година Општина Бутел објавува:

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 03/2018

за унапредување на 4 (четворица) административни службеници во Општина Бутел

 

Општина Бутел објавува интерен оглас за унапредување на  4 (четворица) административни службеници на следните работни места:

 

1.Советник за заштита на животна средина, Сектор за урбанизам,комунални работи,заштита на животната средина и локален економски развој, Одделение  за комунални работи,заштита на животната средина и ЛЕР со звање Советник и шифра на работно место УПР0101В01000, во подгрупата на државни службеници – 1 извршител.

 

Општи услови

-да е државјанин на Република Македонија

-активно да го користи македонскиот јазик

-да е полнолетен

-да има општа здраствена способност за работното место

-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Посебни услови

-VI  А според македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1степен, географија или животна средина или градежништво или водостопанство

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

-најмалку три години работно искуство во струката

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски).

 

Распоред на работно време:

-работни часови во неделата: 40,

-работно време од понеделник до петок пристигнување од

07:30 до 08:30 заминување од 15:30 до 16:30 часот

-Паричниот нето износ на основната нето плата 25.022 денари.

 

 

 

2.Советник за следење на постапка за донесување на ДУП и урбанистичка документација, Сектор за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој, Одделение  за урбанизам, просторно планирање и градежништво, со звање Советник и шифра на работно место УПР0101В01000, во подгрупата на државни службеници – 3(тројца) извршители.

 

Општи услови

-да е државјанин на Република Македонија

-активно да го користи македонскиот јазик

-да е полнолетен

-да има општа здраствена способност за работното место

-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Посебни услови

-VI  А според македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1степен, архитектура, урбанизам и планирање или градежништво и водостопанство или геодезија

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

-најмалку три години работно искуство во струката

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски).

 

Распоред на работно време:

-работни часови во неделата: 40,

-работно време од понеделник до петок пристигнување од

07:30 до 08:30 заминување од 15:30 до 16:30 часот

-Паричниот износ на основната нето плата изнесува 25.022 денари.

 

Кандидатите за унапредување треба да ги исполнуваат општи услови и посебните услови утвредени со Правилникот за систематизација на работните места во Општина Бутел, како и:

 

-да е оценет со оцена “A” или “Б” при последното оценување,

-да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,

-да поминал најмалку две години на тековното работно место и

-да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавување на интерниот оглас.

 

Право на учество имаат сите административни службеници вработени во Општина Бутел кои ги исполнуваат условите за конкурирање.

 

Кандидатите кон пријавата можат да ги приложат следниве докази:

 

-потврди за успешно реализирани обуки и/или

-потврди за успешно реализирано менторство

 

Рокот за доставување на пријавите изнесува 5 дена сметано од денот на објавување на огласот.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

 

Пријавата со потребната документација треба да се достави до архивата на Општина Бутел како и до службената електронска адреса на Одделението за управување со човечки ресурси на следната електронска пошта:coveckiresursi@opstinabutel.gov.mk

 

НАПОМЕНА: Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата за унапредување се дисквалификува од понатамошната постапка.

пријава за интерен оглас општина бутел 3

 

 

 

                                                                                            

                                                                         

                                                                   ОПШТИНА БУТЕЛ

                                                                                  Градоначалник

                                                                             Велимир Смилевски       

 

 

ПЕТНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БУТЕЛ

Утре, 10.10.2018 г. (среда), со почеток во 11,00 ч. Советот на Општина Бутел ќе ја одржи својата петнаесетта седница. На дневниот ред ќе се најдат следниве три точки:

 

 1. Предлог- Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Бутел за 2018 г.
 2. Предлог – Заклучок за прифаќање/неприфаќање на иницијатива за изменување и дополнување на ДУП за Градска четврт С25, Општина Бутел, Скопје.

3.Донесување на Годишна програма на ЈОУДГ ,,11 Октомври,, за 2018/2019 г.

ЧЕТИРИНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БУТЕЛ

Утре, 27.09.2018 г. (четврток), со почеток во 11,00 ч. Советот на Општина Бутел ќе ја одржи својата четиринаесетта седница. На дневниот ред ќе се најдат следниве 18 точки:

 1. Предлог-Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот со кој се утврдува висината на надоместокот за користење на објектите за спорт во сопственост на Општина Бутел.

 

 1. Предлог-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење на објектите за спорт во сопственост на Општина Бутел.

 

 1. Предлог-Одлука за ослободување од надоместок за користење на термини за тренинг и натпревари во спортската сала ‘‘Антон Димитров’’
 2. Предлог-Одлука за ПРИФАЌАЊЕ/НЕПРИФАЌАЊЕ на барањето за ослободување од комунална такса за улично осветлување.

 

 1. Донесување на Годишна програма за работа на ООУ” Гоце Делчев” за учебната 2018/2019 година.

 

.       6.  Донесување на Годишна програма за работа на ООУ “Ацо Шопов” за учебната 2018/2019 година.

 

 

7.Донесување на Годишна програма за работа на ООУ “Св.Климент Охридски’ за учебната 2018/2019 година.

 

 1. Донесување на Годишна програма за работа на

ООУ “ЖивкоБрајковски” за учебната 2018/2019 година.

 

9.Донесување на Годишна програма за работа на

ООУ “Панајот Гиновски” за учебната 2018/2019 година.

 

 1. Донесување на Годишна програма за работа на

ООУ “Петар Здравковски-Пенко” за учебната 2018/2019 година.

 

11.Донесување на Годишна програма за работа на

ООУ “Лиман Каба” с.Љуботен за учебната 2018/2019 година.

 

12.Мислење за изведување на  училишни екскурзии и други слободни активности на ООУ “Гоце Делчев” с.Љубанци за учебна 2018/2019 г.

 

 1. Мислење за изведување на училишни екскурзии и други слободни активности на ООУ “Ацо Шопов”  за учебна 2018/2019 год.

 

14.Мислење за изведување на  училишни екскурзии и други слободни активности на ООУ “Св.Климент Охридски”  за учебна 2018/2019 год.

Одлука за избор на кандидат Маја Ангеловска

О Д Л У К A

      За избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на  интерен оглас

 1. Административниот службеник Mаја Ангеловска, по пат на интерен оглас, се избира за работно место Советник за уредување на градежно земјиште шифра УПР 0101В01000 со звање  Советник, во одделение за урбанизам,просторно планирање и градежништво,Сектор за урбанизам,комунални работи,зачтита на животната средина и локален економски развој.
 2. Избраниот административен службеник во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на оваа одлука е должен да достави докази за исполнување на посебните услови.
 3. По завршувањето на постапката за избор и конечноста на Одлуката, Градоначалникот на Општина Бутел ќе донесе Решение за унапредување на избраниот административен службеник од точка 1 на оваа Одлука.

Образложение

       Врз основа на барањето за започнување на постапка за унапредување на административен службеник со интерен оглас бр.09-1821  и известување за обезбедени финансиски средства бр.09-1821/2, Одделението за управување со човечки ресурси објави интерен оглас на веб страната на Општина Бутел.

       Комисијата за селекција за унапредување на административен службеник формирана со решение бр.09-1821/10 од 10.09.2018 година, спроведе административна селекција по наведениот интерен оглас и состави Записник и прилог ранг листа со бодирање на докази со бр.04-1821/12 од 12.09.2018  година.

       Kомисијата за селекција на административен службеник го закажа и спроведе интервјуто со единствениот кандидат Маја Ангеловска, за што состави записник од работата на комисијата заради спроведување на интервју со бр.04-1821/14 од 12.09.2018  година. Финална ранг листа од спроведеното интервју е доставена до Градоначалникот на Општина Бутел со прворангираниот кандидат.

      Согласно финалната ранг листа која е составен дел од Записникот и со оглед на тоа дека наведениот кандидат е единствен кандидат кој ги исполнува потребните услови за наведеното работно место се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

        Правна поука: Против оваа Одлука за избор,кандидатот има право на жалба во рок од 8 (осум) дена до Агенцијата за администрација, од денот на на објавувањето на Одлуката  на веб страната на Општина Бутел.

Доставено до                                                                                         Градоначалник  на  Општина  Бутел

Избраниот административен службеник                                                               Велимир Смилевски

Одделение за управување со човечки ресурси

Одлука за избор на кандидат Лепосава Илиева

О Д Л У К A

      За избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на  интерен оглас

 1. Административниот службеник Лепосава Илиева, по пат на интерен оглас, се избира за работно место Советник за уредување на градежно земјиште шифра УПР 0101В01000 со звање  Советник, во одделение за урбанизам,просторно планирање и градежништво,Сектор за урбанизам,комунални работи,зачтита на животната средина и локален економски развој.
 2. Избраниот административен службеник во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на оваа одлука е должен да достави докази за исполнување на посебните услови.
 3. По завршувањето на постапката за избор и конечноста на Одлуката, Градоначалникот на Општина Бутел ќе донесе Решение за унапредување на избраниот административен службеник од точка 1 на оваа Одлука.

Образложение

       Врз основа на барањето за започнување на постапка за унапредување на административен службеник со интерен оглас бр.09-1821  и известување за обезбедени финансиски средства бр.09-1821/2, Одделението за управување со човечки ресурси објави интерен оглас на веб страната на Општина Бутел.

       Комисијата за селекција за унапредување на административен службеник формирана со решение бр.09-1821/10 од 10.09.2018 година, спроведе административна селекција по наведениот интерен оглас и состави Записник и прилог ранг листа со бодирање на докази со бр.04-1821/12 од 12.09.2018  година.

       Kомисијата за селекција на административен службеник го закажа и спроведе интервјуто со единствениот кандидат Лепосава Илиева, за што состави записник од работата на комисијата заради спроведување на интервју со бр.04-1821/14 од 27.07.2018  година. Финална ранг листа од спроведеното интервју е доставена до Градоначалникот  на Општина Бутел со прворангираниот кандидат.

      Согласно финалната ранг листа која е составен дел од Записникот и со оглед на тоа дека наведениот кандидат е единствен кандидат кој ги исполнува потребните услови за наведеното работно место се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

        Правна поука: Против оваа Одлука за избор,кандидатот има право на жалба во рок од 8 (осум) дена до Агенцијата за администрација, од денот на на објавувањето на Одлуката  на веб страната на Општина Бутел.

Доставено до                                                                                         Градоначалник  на  Општина  Бутел

Избраниот административен службеник                                                               Велимир Смилевски

Одделение за управување со човечки ресурси

Одлука за избор на кандидат Илија Трајковски

О Д Л У К A

      За избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на  интерен оглас

 1. Административниот службеник , Илија Трајковски по пат на интерен оглас, се избира за работно место Советник за заштита и спасување шифра УПР 0101В01000 со звање  Советник, во одделение за јавни дејности и месна самоуправа, Сектор за нормативно-правни работи, јавни дејности и општи работи.
 2. Избраниот административен службеник во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на оваа одлука е должен да достави докази за исполнување на посебните услови.
 3. По завршувањето на постапката за избор и конечноста на Одлуката, Градоначалникот на Општина Бутел ќе донесе Решение за унапредување на избраниот административен службеник од точка 1 на оваа Одлука.

Образложение

       Врз основа на барањето за започнување на постапка за унапредување на административен службеник со интерен оглас бр.09-1821  и известување за обезбедени финансиски средства бр.09-1821/2, Одделението за управување со човечки ресурси објави интерен оглас на веб страната на Општина Бутел.

       Комисијата за селекција за унапредување на административен службеник формирана со решение бр.09-1821/10 од 10.09.2018 година, спроведе административна селекција по наведениот интерен оглас и состави Записник и прилог ранг листа со бодирање на докази со бр.04-1821/12 од 12.09.2018  година.

       Kомисијата за селекција на административен службеник го закажа и спроведе интервјуто со единствениот кандидат Илија Трајковски, за што состави записник од работата на комисијата заради спроведување на интервју со бр.04-1821/13 од 12.09.2018  година. Финална ранг листа од спроведеното интервју е доставена до Градоначалникот на Општина Бутел со прворангираниот кандидат.

      Согласно финалната ранг листа која е составен дел од Записникот и со оглед на тоа дека наведениот кандидат е единствен кандидат кој ги исполнува потребните услови за наведеното работно место се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

        Правна поука: Против оваа Одлука за избор,кандидатот има право на жалба во рок од 8 (осум) дена до Агенцијата за администрација, од денот на на објавувањето на Одлуката  на веб страната на Општина Бутел.

Доставено до                                                                                         Градоначалник  на  Општина  Бутел

Избраниот административен службеник                                                               Велимир Смилевски

Одделение за управување со човечки ресурси

Одлука за избор на кандидат Александра Журкова

О Д Л У К A

      За избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на  интерен оглас

 1. Административниот службеник Александра Журкова, по пат на интерен оглас, се избира за работно место Советник за уредување на градежно земјиште шифра УПР 0101В01000 со звање  Советник, во одделение за урбанизам,просторно планирање и градежништво,Сектор за урбанизам,комунални работи,зачтита на животната средина и локален економски развој.
 2. Избраниот административен службеник во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на оваа одлука е должен да достави докази за исполнување на посебните услови.
 3. По завршувањето на постапката за избор и конечноста на Одлуката, Градоначалникот на Општина Бутел ќе донесе Решение за унапредување на избраниот административен службеник од точка 1 на оваа Одлука.

Образложение

       Врз основа на барањето за започнување на постапка за унапредување на административен службеник со интерен оглас бр.09-1821  и известување за обезбедени финансиски средства бр.09-1821/2, Одделението за управување со човечки ресурси објави интерен оглас на веб страната на Општина Бутел.

       Комисијата за селекција за унапредување на административен службеник формирана со решение бр.09-1821/10 од 10.09.2018 година, спроведе административна селекција по наведениот интерен оглас и состави Записник и прилог ранг листа со бодирање на докази со бр.04-1821/12 од 12.09.2018  година.

       Kомисијата за селекција на административен службеник го закажа и спроведе интервјуто со единствениот кандидат Александра Журкова, за што состави записник од работата на комисијата заради спроведување на интервју со бр.04-1821/14 од 12.09.2018  година. Финална ранг листа од спроведеното интервју е доставена до Градоначалникот  на Општина Бутел со прворангираниот кандидат.

      Согласно финалната ранг листа која е составен дел од Записникот и со оглед на тоа дека наведениот кандидат е единствен кандидат кој ги исполнува потребните услови за наведеното работно место се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

        Правна поука: Против оваа Одлука за избор,кандидатот има право на жалба во рок од 8 (осум) дена до Агенцијата за администрација, од денот на на објавувањето на Одлуката  на веб страната на Општина Бутел.

Доставено до                                                                                         Градоначалник  на  Општина  Бутел

Избраниот административен службеник                                                               Велимир Смилевски

Одделение за управување со човечки ресурси

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 02/2018 за унапредување на 4 (четворица) административни службеници во Општина Бутел

Општина Бутел објавува интерен оглас за унапредување на  4 (четворица) административни службеници на следните работни места:

 

1.Советник за заштита и спасување, Сектор за нормативно-правни работи, јавни дејности и општи   работи, Одделение  за јавни дејности и месна самоуправа, со звање Советник и шифра на работно место УПР0101В01000, во подгрупата на државни службеници – 1 извршител.

 

Општи услови

-да е државјанин на Република Македонија

-активно да го користи македонскиот јазик

-да е полнолетен

-да има општа здраствена способност за работното место

-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Посебни услови

-VI  А според македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1степен, Одбрана или правни науки или политички науки

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

-најмалку три години работно искуство во струката

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски).

 

Распоред на работно време:

-работни часови во неделата: 40,

-работно време од понеделник до петок пристигнување од

07:30 до 08:30 заминување од 15:30 до 16:30 часот

-Паричниот нето износ на основната нето плата 25.022 денари.

 

 

 

2.Советник за уредување на градежно замјиште, Сектор за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој, Одделение  за урбанизам, просторно планирање и градежништво, со звање Советник и шифра на работно место УПР0101В01000, во подгрупата на државни службеници – 3(тројца) извршители.

 

Општи услови

-да е државјанин на Република Македонија

-активно да го користи македонскиот јазик

-да е полнолетен

-да има општа здраствена способност за работното место

-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Посебни услови

-VI  А според македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1степен, архитектура, урбанизам и планирање или градежништво и водостопанство или геодезија

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

-најмалку три години работно искуство во струката

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски).

 

Распоред на работно време:

-работни часови во неделата: 40,

-работно време од понеделник до петок пристигнување од

07:30 до 08:30 заминување од 15:30 до 16:30 часот

-Паричниот износ на основната нето плата изнесува 25.022 денари.

 

Кандидатите за унапредување треба да ги исполнуваат општи услови и посебните услови утвредени со Правилникот за систематизација на работните места во Општина Бутел, како и:

 

-да е оценет со оцена “A” или “Б” при последното оценување,

-да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,

-да поминал најмалку две години на тековното работно место и

-да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавување на интерниот оглас.

 

Право на учество имаат сите административни службеници вработени во Општина Бутел кои ги исполнуваат условите за конкурирање.

 

Кандидатите кон пријавата можат да ги приложат следниве докази:

 

-потврди за успешно реализирани обуки и/или

-потврди за успешно реализирано менторство

 

Рокот за доставување на пријавите изнесува 5 дена сметано од денот на објавување на огласот.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

 

Пријавата со потребната документација треба да се достави до архивата на Општина Бутел како и до службената електронска адреса на Одделението за управување со човечки ресурси на следната електронска пошта:coveckiresursi@opstinabutel.gov.mk

 

НАПОМЕНА: Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата за унапредување се дисквалификува од понатамошната постапка.