Archives: Notices

ПРОЕКТИ ЗА ДВЕ НОВИ ГРАДИНКИ

Утре, петок, 21.12.2018 г. во Општина Бутел ( голема сала) во 11,00 ч. ќе бидат изложени основните проекти за новите градинки: ,,Бутел 2,, и ,,Св. Климент Охридски,,.

Исто така, ќе биде направена презентација на проектите од страна на овластените проектанти Викторија Еремеева Наумовска од ,,БХ Архитектс,, – Тетово и Виолета Бакалчев од ,,Монт Импекс Инженеринг,, –  Скопје.

По овој повод свое обраќање ќе има и градоначалникот Велимир Смилевски.

КАМПАЊА ЗА ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВИ

Утре, четврток, 13.12.2018 г. во Општина Бутел, во трговскиот центар, ( пред маркетот ,,Кит Го,,), во 11,00 ч. градоначалникот Велимир Смилевски и Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Аднан Џаферовски, ќе одржат прес конференција по повод кампањата за намалување на заканата и заштитата од поплави.

НОВИ САДНИЦИ ВО ОПШТИНА БУТЕЛ

Во Општина Бутел, во понеделник, 10.12.2018 г. во 12,00 ч. градоначалникот Велимир Смилевски ќе засади 14 садници.  Тие ќе бидат засадени долж новата пешачка патека која ја поврзува ул. ,,Бутелска,, со спортската сала ,,Антон Димитров,, ( во непосредна близина на општинската зграда).

Седумнаесеттата Седница на Советот на Општина Бутел

 

            Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

a).Усвојување на Записникот од 15-тата  и 16-тата  седница на Советот на

Општина  Бутел.

 

 

 

1.Предлог-План на Програмите за развој на Општина Бутел за 2019 год.

 

2.Предлог-Програма за дополнување на Програмата (Ј) Комунални дејности на Општина Бутел за 2018 година.

 

3.Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Бутел за 2018 година.

 

4.Предлог-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Бутел за 2018 година.

 

5.Предлог-Одлука за усвојување на периодични извештаи за третиот квартал од 2018 година.

 

6.Предлог-Одлука за прифаќање на донација од ПИВАРА АД Скопје.

 

7.Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти.

 

8.Предлог-Програма за енергетска ефикасност на Општина Бутел за период 2018-2020 година.

 

9.Предлог-Заклучок за ПРИФАЌАЊЕ/НЕПРИФАЌАЊЕ на ИНИЦИЈАТИВА за изработка на Изменување и дополнување на урбанистички план вон населено место за Индустриска зона Визбегово со разработка на Блок 14,КО Визбегово,Општина Бутел.

 

10.Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на членови на Управниот одбор на ЈОУДГ “11 Октомври”-Скопје.

 

 

 

 

Број 08- 2595                                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ

Од  23.11.2018 година                                      НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БУТЕЛ

С к о п ј е                                                                                    Мирче Тодоровски

 

 

 

Изготвил

Јулијана Колчева

ЈАВЕН ПОВИК БР.1/2018 за издавање на термни во објектите за спорт од локално значење кои се во функција на спортот

1.Назив и адреса на органот:

Општина Бутел ул. “Бутелска “бр.4 – Скопје

 

 1. Местоположба на објектот за спорт:

нас. Радишани ул. „Скоевска“ бб

 

 1. Намена на објектот за спорт:

Објектот за спорт може да се користи за следните спортови и тоа: мал фудбал, ракомет, одбојка, кошарка, тенис, џудо, карате, борење и сл.

 

 1. Термини за издавање:

Термините за идавање се означени во следната табела:

 

Денови Термини за издавање на користење во спортска сала „Иван Хаџи Николов“ н. Радишани
Понеделник 17:00-18:30 19:00- 21:00 21:30-23:00
Вторник 17:00-18:30 19:00- 20:00 20:30-22:00
Среда 17:00-18:30 19:00- 21:00 21:30-23:00
Четврток 17:00-18:30 19:00- 20:00 20:30-22:00
Петок 17:00-18:30 19:00- 21:00 21:30-23:00
Сабота 10:00-11:00 11:30-13:00 13:30-15:00 15:30-17:00 17:30-19:00 19:30-21:00 21:30-23:00
Недела 10:00-11:00 11:30-13:00 13:30-15:00 15:30-17:00 17:30-19:00 19:30-21:00 21:30-23:00

 

 

 1. Право на учество начин на пријавување:

Право на учество имаат регистрирани спортски клубови за тренинзи и натпревари  и други физички и правни лица за рекреативни активности;

Заинтересираните субјекти пријавите  за учество на Јавниот повик треба да ги достават до архивата на Општина Бутел.

Правните и физички лица кои учествуваат на Јавниот повик кон барањето  треба да достават:

Правни лица:

– Доказ за регистрирана дејност;

– Копија од тековна сметка на правното лице издадена од Централен Регистар на Република Македонија;

– Доказ за уплатениот износ за учество на јавниот повик;

– Телефон за контакт, адреса и е-маил адреса;

– Трансакциска сметка

Физички лица:

– Доказ за уплатениот износ за учество на јавниот повик;

– Телефон за контакт, адреса и е-маил адреса;

– Трансакциска сметка

Барањето и документацијата се доставуваат во затворен плик со ознака    „не отварај“ и бројот на повикот. Пликот не смее да содржи никаква ознака која би може да го идентификува барателот. Барањето се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од одговорното лице на барателот односно барателот.

 

 1. Рок за поднесување на барање:

Барањата за учество на јавниот повик со комплетната барана документација се доставува до архивата на Општина Бутел во рок од 8 дена од денот на објавувањето на Јавниот повик на ВЕБ страната на Општина Бутел.

 

 1. Висина на износ за користење на термин:

Висината на надоместокот за користење на термин (времетраење од 1 час) изнесува минимум 700,00 денари.

 

 1. Критериум за избор:

Термините во објектите за спорт според објавениот Јавен повик првенствено им се доделуваат на национални спортски федерации за настапи на национални репрезентации, настапи на спортски клубови на натпревари од меѓународен карактер и натпревари од највисок ранг на домашни спортски првенства.

Во случај барањето да биде поднесено од два или повеќе субјекти за користење ист термин, приоритет ќе имаат субјектите кои организираат подготвителни тренинзи и натпревари од највисок степен во сениорска конкуренција па редоследно во пониските степени на натпревари и пониските возрасни категории.

Термините кои нема да бидат издадени на спортските клубови ќе им се дадат на користење на физички и правни лица за реализација на тренинг натпревари, рекреативни активности и други настани. Во случај барањето да биде поднесено за користење на ист термин  од правни и физички лица за рекреативни и други настани, терминот ќе му биде даден на барателот кој прв поднел барање. Незадоволните баратели кои учествувале на јавниот повик немаат право на приговор. Одлуките на комисијата се конечни.

Користењето на термините се врши врз основа на склучени договори помеѓу општината и користникот.

 

 1. Време на издавање:

Термините се издаваат за определено време но не подолго од една година.

 

 1. Надоместок за поднесување барање за учество на јавниот повик:

За учество на јавниот повик барателите треба да достават доказ за извршена уплата во висина од 250,00 денари на ж-сметка на Општина Бутел.

 

Комисија за давање на користење на

деловите од објектите за спорт

 

Uplatnica

 

ОДЛУКA За избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас Бр.09-2244/18

 

ОПШТИНА БУТЕЛ

Бр.09-2244/18 од 29.10.2018  година

С к о п ј е

 

 Врз оснoва на член 52 став 1 од законот за административни службеници (Сл.Весник на Република Македонија бр.27/2014,199/2014,48/2015,154/2015,5/2016 142/2016 и 11/2018),Градоначалникот  на Општина Бутел донесе

О Д Л У К A

      За избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на  интерен оглас

 1. Административниот службеник Наташа Гаврилоски, по пат на интерен оглас, се избира за работно место Советник за следење на постапка за донесување на ДУП и урбанистичка документација шифра УПР 0101В01000 со звање Советник, во одделение за урбанизам, просторно планирање и градежништво,Сектор за урбанизам,комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој.
 2. Избраниот административен службеник во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на оваа одлука е должен да достави докази за исполнување на посебните услови.
 3. По завршувањето на постапката за избор и конечноста на Одлуката, Градоначалникот на Општина Бутел ќе донесе Решение за унапредување на избраниот административен службеник од точка 1 на оваа Одлука.

Образложение

       Врз основа на барањето за започнување на постапка за унапредување на административен службеник со интерен оглас бр.09-2244  и известување за обезбедени финансиски средства бр.09-2244/2, Одделението за управување со човечки ресурси објави интерен оглас на веб страната на Општина Бутел.

       Комисијата за селекција за унапредување на административен службеник формирана со решение бр.09-2244/11 од 24.10.2018 година, спроведе административна селекција по наведениот интерен оглас и состави Записник и прилог ранг листа со бодирање на докази со бр.04-2244/13 од 26.10.2018  година.

       Kомисијата за селекција на административен службеник го закажа и спроведе интервјуто со единствениот кандидат Наташа Гаврилоски , за што состави записник од работата на комисијата заради спроведување на интервју со бр.04-2244/15 од 26.10.2018  година. Финална ранг листа од спроведеното интервју е доставена до Градоначалникот  на Општина Бутел со прворангираниот кандидат.

      Согласно финалната ранг листа која е составен дел од Записникот и со оглед на тоа дека наведениот кандидат е единствен кандидат кој ги исполнува потребните услови за наведеното работно место се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

        Правна поука: Против оваа Одлука за избор,кандидатот има право на жалба во рок од 8 (осум) дена до Агенцијата за администрација, од денот на на објавувањето на Одлуката  на веб страната на Општина Бутел.

Доставено до                                                                                         Градоначалник  на  Општина  Бутел

Избраниот административен службеник                                                               Велимир Смилевски

Одделение за управување со човечки ресурси

ОДЛУКA За избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас Бр.09-2244/17

 

ОПШТИНА БУТЕЛ

Бр.09-2244/17 од 29.10.2018  година

С к о п ј е

 

 Врз оснoва на член 52 став 1 од законот за административни службеници (Сл.Весник на Република Македонија бр.27/2014,199/2014,48/2015,154/2015,5/2016 142/2016 и 11/2018),Градоначалникот  на Општина Бутел донесе

О Д Л У К A

      За избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на  интерен оглас

 1. Административниот службеник Jована Каламатиева, по пат на интерен оглас, се избира за работно место Советник за следење на постапка за донесување на ДУП и урбанистичка документација, шифра УПР 0101В01000 со звање Советник, во одделение за урбанизам, просторно планирање и градежништво, Сектор за урбанизам,комунални работи,заштита на животната средина и локален економски развој.
 2. Избраниот административен службеник во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на оваа одлука е должен да достави докази за исполнување на посебните услови.
 3. По завршувањето на постапката за избор и конечноста на Одлуката, Градоначалникот на Општина Бутел ќе донесе Решение за унапредување на избраниот административен службеник од точка 1 на оваа Одлука.

Образложение

       Врз основа на барањето за започнување на постапка за унапредување на административен службеник со интерен оглас бр.09-2244  и известување за обезбедени финансиски средства бр.09-2244/2, Одделението за управување со човечки ресурси објави интерен оглас на веб страната на Општина Бутел.

       Комисијата за селекција за унапредување на административен службеник формирана со решение бр.09-2244/11 од 24.10.2018 година, спроведе административна селекција по наведениот интерен оглас и состави Записник и прилог ранг листа со бодирање на докази со бр.04-2244/13 од 26.10 .2018  година.

       Kомисијата за селекција на административен службеник го закажа и спроведе интервјуто со единствениот кандидат Јована Каламатиева, за што состави записник од работата на комисијата заради спроведување на интервју со бр.04-2244/15 од 26.10.2018  година. Финална ранг листа од спроведеното интервју е доставена до Градоначалникот  на Општина Бутел со прворангираниот кандидат.

      Согласно финалната ранг листа која е составен дел од Записникот и со оглед на тоа дека наведениот кандидат е единствен кандидат кој ги исполнува потребните услови за наведеното работно место се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

        Правна поука: Против оваа Одлука за избор,кандидатот има право на жалба во рок од 8 (осум) дена до Агенцијата за администрација, од денот на на објавувањето на Одлуката  на веб страната на Општина Бутел.

Доставено до                                                                                         Градоначалник  на  Општина  Бутел

Избраниот административен службеник                                                               Велимир Смилевски

Одделение за управување со човечки ресурси

ОДЛУКА За избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас Бр.09-2244/16

 

ОПШТИНА БУТЕЛ

Бр.09-2244/16 од 29.10.2018  година

С к о п ј е

 

 Врз оснoва на член 52 став 1 од законот за административни службеници (Сл.Весник на Република Македонија бр.27/2014,199/2014,48/2015,154/2015,5/2016 142/2016 и 11/2018),Градоначалникот  на Општина Бутел донесе

О Д Л У К A

      За избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на  интерен оглас

 1. Административниот службеник Габриела Кекенова, по пат на интерен оглас, се избира за работно место Советник за заштита на животна средина шифра УПР 0101В01000 со звање  Советник, во одделение за комунални работи заштита на животната средина и ЛЕР, Сектор за урбанизам,комунални работи,заштита на животната средина и локален економски развој.
 2. Избраниот административен службеник во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на оваа одлука е должен да достави докази за исполнување на посебните услови.
 3. По завршувањето на постапката за избор и конечноста на Одлуката, Градоначалникот на Општина Бутел ќе донесе Решение за унапредување на избраниот административен службеник од точка 1 на оваа Одлука.

Образложение

       Врз основа на барањето за започнување на постапка за унапредување на административен службеник со интерен оглас бр.09-2244  и известување за обезбедени финансиски средства бр.09-2244/2, Одделението за управување со човечки ресурси објави интерен оглас на веб страната на Општина Бутел.

       Комисијата за селекција за унапредување на административен службеник формирана со решение бр.09-2244/11 од 24.10.2018 година, спроведе административна селекција по наведениот интерен оглас и состави Записник и прилог ранг листа со бодирање на докази со бр.04-2244/13 од 26.10.2018  година.

       Kомисијата за селекција на административен службеник го закажа и спроведе интервјуто со единствениот кандидат Габриела Кекенова, за што состави записник од работата на комисијата заради спроведување на интервју со бр.04-2244/14 од 26.10.2018  година. Финална ранг листа од спроведеното интервју е доставена до Градоначалникот  на Општина Бутел со прворангираниот кандидат.

      Согласно финалната ранг листа која е составен дел од Записникот и со оглед на тоа дека наведениот кандидат е единствен кандидат кој ги исполнува потребните услови за наведеното работно место се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

        Правна поука: Против оваа Одлука за избор,кандидатот има право на жалба во рок од 8 (осум) дена до Агенцијата за администрација, од денот на на објавувањето на Одлуката  на веб страната на Општина Бутел.

Доставено до                                                                                         Градоначалник  на  Општина  Бутел

Избраниот административен службеник                                                               Велимир Смилевски

Одделение за управување со човечки ресурси

ОДЛУКА За избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас Бр.09-2244/19

 

ОПШТИНА БУТЕЛ

Бр.09-2244/19 од 29.10.2018  година

С к о п ј е

 

 Врз оснoва на член 52 став 1 од законот за административни службеници (Сл.Весник на Република Македонија бр.27/2014,199/2014,48/2015,154/2015,5/2016 142/2016 и 11/2018),Градоначалникот  на Општина Бутел донесе

О Д Л У К A

      За избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на  интерен оглас

 1. Административниот службеник Благица Атанасова , по пат на интерен оглас, се избира за работно место Советник за следење на постапка за донесување на ДУП и урбанистичка документација, шифра УПР 0101В01000 со звање Советник, во одделение за урбанизам, просторно планирање и градежништво, Сектор за урбанизам,комунални работи,заштита на животната средина и локален економски развој.
 2. Избраниот административен службеник во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на оваа одлука е должен да достави докази за исполнување на посебните услови.
 3. По завршувањето на постапката за избор и конечноста на Одлуката, Градоначалникот на Општина Бутел ќе донесе Решение за унапредување на избраниот административен службеник од точка 1 на оваа Одлука.

Образложение

       Врз основа на барањето за започнување на постапка за унапредување на административен службеник со интерен оглас бр.09-2244  и известување за обезбедени финансиски средства бр.09-2244/2, Одделението за управување со човечки ресурси објави интерен оглас на веб страната на Општина Бутел.

       Комисијата за селекција за унапредување на административен службеник формирана со решение бр.09-2244/11 од 24.10.2018 година, спроведе административна селекција по наведениот интерен оглас и состави Записник и прилог ранг листа со бодирање на докази со бр.04-2244/13 од 26.10.2018  година.

       Kомисијата за селекција на административен службеник го закажа и спроведе интервјуто со единствениот кандидат Благица Атанасова, за што состави записник од работата на комисијата заради спроведување на интервју со бр.04-2244/15 од 26.10.2018  година. Финална ранг листа од спроведеното интервју е доставена до Градоначалникот  на Општина Бутел со прворангираниот кандидат.

      Согласно финалната ранг листа која е составен дел од Записникот и со оглед на тоа дека наведениот кандидат е единствен кандидат кој ги исполнува потребните услови за наведеното работно место се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

        Правна поука: Против оваа Одлука за избор,кандидатот има право на жалба во рок од 8 (осум) дена до Агенцијата за администрација, од денот на на објавувањето на Одлуката  на веб страната на Општина Бутел.

Доставено до                                                                                         Градоначалник  на  Општина  Бутел

Избраниот административен службеник                                                               Велимир Смилевски

Одделение за управување со човечки ресурси

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА за Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела од КП 1040/1 и дел од КП 1040/3, со намена Г4 – стоваришта во Блок 5 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово со разработка на Блок 12, КО Визбегово, општина Бутел

Проектниот опфат на предметниот Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела од КП 1040/1 и дел од КП 1040/3, со намена Г4 – стоваришта во Блок 5 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово со разработка на Блок 12, КО Визбегово, општина Бутел, е со површина од 2144,09 м².

Изработениот Архитектонско-урбанистички проект со графичките прилози ќе биде изложен на јавно место во просториите на Општина Бутел во Сала за состаноци (Мала сала).

Јавната анкета ќе се одржи од 07.11.2018 година до 13.11.2018 година (пет работни дена), секој работен ден од 08.30 до 15.30 часот во просториите на Општина Бутел во Сала за состаноци (Мала сала).

Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица можат да достават забелешки на анкетни листови во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

Анкетните листови за учество во Јавната анкета може да се подигнат во Општина Бутел  (портирница).

Соопштението за организирање на јавна анкета ќе биде објавено во Јавните гласила, во информацискиот систем е-урбанизам и на веб страната на Општина Бутел.

Јавната презентација по Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела од КП 1040/1 и дел од КП 1040/3, со намена Г4 – стоваришта во Блок 5 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово со разработка на Блок 12, КО Визбегово, општина Бутел, ќе се одржи во просториите на Општина Бутел, во Сала за состаноци (Мала сала), на ден 08.11.2018 год., со почеток во 10:00 часот.

 

 

 

                                                                                             ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                             Велимир Смилевски