ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА за ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССИ 02, ОПШТИНА БУТЕЛ, Плански период 2018-2023 година

Дефинираниот простор за изработка на наведениот плански документ зафаќа површина од 66 652м2 или 6,67ха. Локалитетот лежи во опфат кој има прекршни точки со следните координати:

 

N         X                                Y                    N                X                           Y

1    7535993              4653746                11      7535651,251      4653709,728

2    7535984,818      4653801,348        12      7535641,551      4653693,347

3    7535911,623      4653791,661        13      7535626,578      4653677,478

4    7535680,952      4653780,732        14      7535704,58        4653631,25

5    7535662,35        4653782,964        15      7535753,09        4653608,815

6    7535649,383      4653792,577        16      7535777,61        4653601,09

7    7535653,076      4653778,954        17      7535809,33        4653594,83

8    7535656,589      4653761,232        18      7535838,795      4653590,815

9    7535657,982      4653743,741        19      7536028,622      4653568,632

10  7535656,465      4653726,549        20      7536012,5          4653672

 

Границата на измена и дополна на детален урбанистички план за градска четврт ССИ 02, Општина Бутел, кој зафаќа површина од 6,67ха, се движи по оските на улиците:

Северно: железничка пруга „Скопје-Белград“;

Јужно: Бул. „Словенечка “Б“В.03-С.28“;

Источно: Ул. „Индира Ганди (Шуто Оризари)“;

Западно: Ул. „Новопланирана 13“;

 

Изработениот Детален Урбанистички план со графичките прилози ќе биде изложен на јавно место во просториите на Општина Бутел во Сала за состаноци (Мала сала).

 

Јавната анкета ќе се одржи од 14.01.2019 година до 25.01.2019 година (десет работни дена), секој работен ден од 08.30 до 15.30 часот во просториите на Општина Бутел во Сала за состаноци (Мала сала).

Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица можат да достават забелешки на анкетни листови во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

Анкетните листови за учество во Јавната анкета може да се подигнат во Општина Бутел  (портирница).

Соопштението за организирање на јавна анкета ќе биде објавено во Јавните гласила, во информацискиот систем е-урбанизам и на веб страната на Општина Бутел.

Јавната презентација по ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССИ 02, ОПШТИНА БУТЕЛ, Плански период 2018-2023 година, ќе се одржи во просториите на Општина Бутел, во Сала за состаноци (Мала сала), на ден 16.01.2019 год., со почеток во 09:30 часот.

 

 

 

                                                                                             ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                             Велимир Смилевски