ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА за Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП 245/1, со намена Г4 – стоваришта, во Блок 4 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /разработка на Блок 12/, КО Визбегово, општина Бутел

Проектниот опфат на предметниот Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП 245/1, со намена Г4 – стоваришта, во Блок 4 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /разработка на Блок 12/, КО Визбегово, општина Бутел, е со површина од 6 625 м².

 

Границата на проектниот опфат е дадена по следните x и y координати:

1    Y=532864.0016 X=655043.6735

2    Y=532836.6200 X=655031.0100

3    Y=532835.5400 X=655030.5100

4    Y=532817.6338 X=655022.2366

5    Y=532834.5918 X=654973.0778

6    Y=532837.4417 X=654964.7114

7    Y=532839.0631 X=654959.9513

8    Y=532892.4622 X=654984.7714

9    Y=532929.8300 X=655002.1400

10  Y=532935.0900 X=655004.6200

11  Y=532932.0200 X=655010.7200

12  Y=532919.3900 X=655035.7700

13  Y=532907.5600 X=655059.6000

14  Y=532906.0000 X=655061.9900

15  Y=532901.2500 X=655060.0200

16  Y=532899.8500 X=655059.4400

17  Y=532882.8600 X=655052.3900

18  Y=532867.6200 X=655045.3500

19  Y=532866.7400 X=655044.9400

 

Изработениот Архитектонско-урбанистички проект со графичките прилози ќе биде изложен на јавно место во просториите на Општина Бутел во Сала за состаноци (Мала сала).

Јавната анкета ќе се одржи од 07.11.2018 година до 13.11.2018 година (пет работни дена), секој работен ден од 08.30 до 15.30 часот во просториите на Општина Бутел во Сала за состаноци (Мала сала).

Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица можат да достават забелешки на анкетни листови во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

Анкетните листови за учество во Јавната анкета може да се подигнат во Општина Бутел  (портирница).

Соопштението за организирање на јавна анкета ќе биде објавено во Јавните гласила, во информацискиот систем е-урбанизам и на веб страната на Општина Бутел.

Јавната презентација по Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП 245/1, со намена Г4 – стоваришта, во Блок 4 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /разработка на Блок 12/, КО Визбегово, општина Бутел, ќе се одржи во просториите на Општина Бутел, во Сала за состаноци (Мала сала), на ден 08.11.2018 год., со почеток во 11:00 часот.

 

 

 

                                                                                             ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                             Велимир Смилевски