СООПШТЕНИЕ ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА за Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела на КП 227/2, со намена Г2 – производен погон со магацин и придружни содржини, во Блок 6 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /разработка на Блок 12/, КО Визбегово, општина Бутел

                            

                  ОПШТИНА БУТЕЛ

Бр. 09-1877/4  од 03.01.2019 год.

                             Скопје

 

Врз основа на член 35, а во врска со член 51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 163/2016, 64/18 и 168/18), Градоначалникот на Општина Бутел го дава следното:

 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Се известуваат граѓаните и правните лица дека Градоначалникот на Општина Бутел донесе Одлука за организирање на:

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

за Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела на КП 227/2, со намена Г2производен погон со магацин и придружни содржини, во Блок 6 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /разработка на Блок 12/, КО Визбегово, општина Бутел

 

Проектниот опфат на предметниот Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела на КП 227/2, со намена Г2 – производен погон со магацин и придружни содржини, во Блок 6 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /разработка на Блок 12/, КО Визбегово, општина Бутел, е со површина од 3 120,90 m2 (0,31ха).

 

Границата на проектниот опфат е дадена по следните x и y координати:

 

X=7532871.8300   Y=4655388.9400  Z= 0.0000

X=7532865.2900   Y=4655395.3200  Z= 0.0000

X=7532821.6000   Y=4655393.0800  Z= 0.0000

X=7532828.1300   Y=4655341.7100  Z= 0.0000

X=7532828.5200   Y=4655338.3300  Z= 0.0000

X=7532892.9600   Y=4655349.0600  Z= 0.0000

X=7532898.6100   Y=4655353.2800  Z= 0.0000

X=7532896.3200   Y=4655357.0300  Z= 0.0000

X=7532894.1676   Y=4655360.5475  Z= 0.0000

X=7532896.5700   Y=4655361.8900  Z= 0.0000

X=7532894.3800   Y=4655363.6000  Z= 0.0000

X=7532881.4400   Y=4655378.1600  Z= 0.0000

 

 

Изработениот Архитектонско-урбанистички проект со графичките прилози ќе биде изложен на јавно место во просториите на Општина Бутел во Сала за состаноци (Мала сала).

Јавната анкета ќе се одржи од 04.01.2019 година до 11.01.2019 година (пет работни дена), секој работен ден од 08.30 до 15.30 часот во просториите на Општина Бутел во Сала за состаноци (Мала сала).

Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица можат да достават забелешки на анкетни листови во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

Анкетните листови за учество во Јавната анкета може да се подигнат во Општина Бутел  (портирница).

Соопштението за организирање на јавна анкета ќе биде објавено во Јавните гласила, во информацискиот систем е-урбанизам и на веб страната на Општина Бутел.

Јавната презентација по Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела на КП 227/2, со намена Г2 – производен погон со магацин и придружни содржини, во Блок 6 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /разработка на Блок 12/, КО Визбегово, општина Бутел, ќе се одржи во просториите на Општина Бутел, во Сала за состаноци (Мала сала), на ден 09.01.2019 год., со почеток во 10:00 часот.

 

 

 

                                                                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                             Велимир Смилевски