Седумнаесеттата Седница на Советот на Општина Бутел

 

            Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

a).Усвојување на Записникот од 15-тата  и 16-тата  седница на Советот на

Општина  Бутел.

 

 

 

1.Предлог-План на Програмите за развој на Општина Бутел за 2019 год.

 

2.Предлог-Програма за дополнување на Програмата (Ј) Комунални дејности на Општина Бутел за 2018 година.

 

3.Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Бутел за 2018 година.

 

4.Предлог-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Бутел за 2018 година.

 

5.Предлог-Одлука за усвојување на периодични извештаи за третиот квартал од 2018 година.

 

6.Предлог-Одлука за прифаќање на донација од ПИВАРА АД Скопје.

 

7.Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти.

 

8.Предлог-Програма за енергетска ефикасност на Општина Бутел за период 2018-2020 година.

 

9.Предлог-Заклучок за ПРИФАЌАЊЕ/НЕПРИФАЌАЊЕ на ИНИЦИЈАТИВА за изработка на Изменување и дополнување на урбанистички план вон населено место за Индустриска зона Визбегово со разработка на Блок 14,КО Визбегово,Општина Бутел.

 

10.Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на членови на Управниот одбор на ЈОУДГ “11 Октомври”-Скопје.

 

 

 

 

Број 08- 2595                                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ

Од  23.11.2018 година                                      НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БУТЕЛ

С к о п ј е                                                                                    Мирче Тодоровски

 

 

 

Изготвил

Јулијана Колчева