ПЕТНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БУТЕЛ

Утре, 10.10.2018 г. (среда), со почеток во 11,00 ч. Советот на Општина Бутел ќе ја одржи својата петнаесетта седница. На дневниот ред ќе се најдат следниве три точки:

 

  1. Предлог- Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Бутел за 2018 г.
  2. Предлог – Заклучок за прифаќање/неприфаќање на иницијатива за изменување и дополнување на ДУП за Градска четврт С25, Општина Бутел, Скопје.

3.Донесување на Годишна програма на ЈОУДГ ,,11 Октомври,, за 2018/2019 г.