ДЕВЕТНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БУТЕЛ

Утре, 30.01.2019 г. (четврток), со почеток во 10,00 ч. Советот на Општина Бутел ќе ја одржи својата деветнаесетта седница. Советниците ќе расправаат по следниов дневен ред:

 

  1. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата (Ј) Комунални дејности на Општина Бутел за 2019 година.

 

  1. Предлог-Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Бутел за 2019 година.

 

  1. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за

извршување на Буџетот на Општина Бутел за 2019 година.

 

  1. Предлог-Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на

административните службеници за 2019 година.

 

  1. Предлог-Одлука за финансиско учество на Општина Бутел во

реализација на Проектот “Изработка на техничка документација за

реконструкција и проширување на ул.3 , ул.2 и дел од улицата од

населба Шуто Оризари до с.Горно Оризари” за 2019 година,согласно

Програмата за рамномерен регионален развој на Центарот за развој на Скопски плански регион.

 

  1. Предлог-Годишен план за енергетска ефикасност на Општина Бутел за 2019 година.

 

  1. Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на проект за изведба на фото-волтаични (термални) централи на кровни површини.

 

  1. Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за

именување на членови на Управниот одбор на ЈОУДГ “11 Октомври”-

Скопје.

 

  1. Предлог-Одлука за усогласување на постоечки организациони единици во подружници кои функционираат во состав на ЈОУДГ “11 Октомври “ Бутел-Скопје.

 

10. Предлог-Програма за волонтирање во Општина Бутел.