Јавни повици

ЈАВЕН ПОВИК БР.1/2018 за издавање на термни во објектите за спорт од локално значење кои се во функција на спортот

1.Назив и адреса на органот:

Општина Бутел ул. “Бутелска “бр.4 – Скопје

 

 1. Местоположба на објектот за спорт:

нас. Радишани ул. „Скоевска“ бб

 

 1. Намена на објектот за спорт:

Објектот за спорт може да се користи за следните спортови и тоа: мал фудбал, ракомет, одбојка, кошарка, тенис, џудо, карате, борење и сл.

 

 1. Термини за издавање:

Термините за идавање се означени во следната табела:

 

Денови Термини за издавање на користење во спортска сала „Иван Хаџи Николов“ н. Радишани
Понеделник 17:00-18:30 19:00- 21:00 21:30-23:00
Вторник 17:00-18:30 19:00- 20:00 20:30-22:00
Среда 17:00-18:30 19:00- 21:00 21:30-23:00
Четврток 17:00-18:30 19:00- 20:00 20:30-22:00
Петок 17:00-18:30 19:00- 21:00 21:30-23:00
Сабота 10:00-11:00 11:30-13:00 13:30-15:00 15:30-17:00 17:30-19:00 19:30-21:00 21:30-23:00
Недела 10:00-11:00 11:30-13:00 13:30-15:00 15:30-17:00 17:30-19:00 19:30-21:00 21:30-23:00

 

 

 1. Право на учество начин на пријавување:

Право на учество имаат регистрирани спортски клубови за тренинзи и натпревари  и други физички и правни лица за рекреативни активности;

Заинтересираните субјекти пријавите  за учество на Јавниот повик треба да ги достават до архивата на Општина Бутел.

Правните и физички лица кои учествуваат на Јавниот повик кон барањето  треба да достават:

Правни лица:

– Доказ за регистрирана дејност;

– Копија од тековна сметка на правното лице издадена од Централен Регистар на Република Македонија;

– Доказ за уплатениот износ за учество на јавниот повик;

– Телефон за контакт, адреса и е-маил адреса;

– Трансакциска сметка

Физички лица:

– Доказ за уплатениот износ за учество на јавниот повик;

– Телефон за контакт, адреса и е-маил адреса;

– Трансакциска сметка

Барањето и документацијата се доставуваат во затворен плик со ознака    „не отварај“ и бројот на повикот. Пликот не смее да содржи никаква ознака која би може да го идентификува барателот. Барањето се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од одговорното лице на барателот односно барателот.

 

 1. Рок за поднесување на барање:

Барањата за учество на јавниот повик со комплетната барана документација се доставува до архивата на Општина Бутел во рок од 8 дена од денот на објавувањето на Јавниот повик на ВЕБ страната на Општина Бутел.

 

 1. Висина на износ за користење на термин:

Висината на надоместокот за користење на термин (времетраење од 1 час) изнесува минимум 700,00 денари.

 

 1. Критериум за избор:

Термините во објектите за спорт според објавениот Јавен повик првенствено им се доделуваат на национални спортски федерации за настапи на национални репрезентации, настапи на спортски клубови на натпревари од меѓународен карактер и натпревари од највисок ранг на домашни спортски првенства.

Во случај барањето да биде поднесено од два или повеќе субјекти за користење ист термин, приоритет ќе имаат субјектите кои организираат подготвителни тренинзи и натпревари од највисок степен во сениорска конкуренција па редоследно во пониските степени на натпревари и пониските возрасни категории.

Термините кои нема да бидат издадени на спортските клубови ќе им се дадат на користење на физички и правни лица за реализација на тренинг натпревари, рекреативни активности и други настани. Во случај барањето да биде поднесено за користење на ист термин  од правни и физички лица за рекреативни и други настани, терминот ќе му биде даден на барателот кој прв поднел барање. Незадоволните баратели кои учествувале на јавниот повик немаат право на приговор. Одлуките на комисијата се конечни.

Користењето на термините се врши врз основа на склучени договори помеѓу општината и користникот.

 

 1. Време на издавање:

Термините се издаваат за определено време но не подолго од една година.

 

 1. Надоместок за поднесување барање за учество на јавниот повик:

За учество на јавниот повик барателите треба да достават доказ за извршена уплата во висина од 250,00 денари на ж-сметка на Општина Бутел.

 

Комисија за давање на користење на

деловите од објектите за спорт

 

Uplatnica

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 03/2018 за унапредување на 4 (четворица) административни службеници во Општина Бутел

Согласно член 48 став 4 од Законот за административни службеници (“Службен весник на РМ” број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016, и 11/2018), Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас, Сл. весник на РМ, бр. 35 од 23.02.2018 година Општина Бутел објавува:

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 03/2018

за унапредување на 4 (четворица) административни службеници во Општина Бутел

 

Општина Бутел објавува интерен оглас за унапредување на  4 (четворица) административни службеници на следните работни места:

 

1.Советник за заштита на животна средина, Сектор за урбанизам,комунални работи,заштита на животната средина и локален економски развој, Одделение  за комунални работи,заштита на животната средина и ЛЕР со звање Советник и шифра на работно место УПР0101В01000, во подгрупата на државни службеници – 1 извршител.

 

Општи услови

-да е државјанин на Република Македонија

-активно да го користи македонскиот јазик

-да е полнолетен

-да има општа здраствена способност за работното место

-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Посебни услови

-VI  А според македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1степен, географија или животна средина или градежништво или водостопанство

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

-најмалку три години работно искуство во струката

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски).

 

Распоред на работно време:

-работни часови во неделата: 40,

-работно време од понеделник до петок пристигнување од

07:30 до 08:30 заминување од 15:30 до 16:30 часот

-Паричниот нето износ на основната нето плата 25.022 денари.

 

 

 

2.Советник за следење на постапка за донесување на ДУП и урбанистичка документација, Сектор за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој, Одделение  за урбанизам, просторно планирање и градежништво, со звање Советник и шифра на работно место УПР0101В01000, во подгрупата на државни службеници – 3(тројца) извршители.

 

Општи услови

-да е државјанин на Република Македонија

-активно да го користи македонскиот јазик

-да е полнолетен

-да има општа здраствена способност за работното место

-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Посебни услови

-VI  А според македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1степен, архитектура, урбанизам и планирање или градежништво и водостопанство или геодезија

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

-најмалку три години работно искуство во струката

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски).

 

Распоред на работно време:

-работни часови во неделата: 40,

-работно време од понеделник до петок пристигнување од

07:30 до 08:30 заминување од 15:30 до 16:30 часот

-Паричниот износ на основната нето плата изнесува 25.022 денари.

 

Кандидатите за унапредување треба да ги исполнуваат општи услови и посебните услови утвредени со Правилникот за систематизација на работните места во Општина Бутел, како и:

 

-да е оценет со оцена “A” или “Б” при последното оценување,

-да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,

-да поминал најмалку две години на тековното работно место и

-да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавување на интерниот оглас.

 

Право на учество имаат сите административни службеници вработени во Општина Бутел кои ги исполнуваат условите за конкурирање.

 

Кандидатите кон пријавата можат да ги приложат следниве докази:

 

-потврди за успешно реализирани обуки и/или

-потврди за успешно реализирано менторство

 

Рокот за доставување на пријавите изнесува 5 дена сметано од денот на објавување на огласот.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

 

Пријавата со потребната документација треба да се достави до архивата на Општина Бутел како и до службената електронска адреса на Одделението за управување со човечки ресурси на следната електронска пошта:coveckiresursi@opstinabutel.gov.mk

 

НАПОМЕНА: Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата за унапредување се дисквалификува од понатамошната постапка.

пријава за интерен оглас општина бутел 3

 

 

 

                                                                                            

                                                                         

                                                                   ОПШТИНА БУТЕЛ

                                                                                  Градоначалник

                                                                             Велимир Смилевски       

 

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2018 за унапредување на 2 (двајца) административни службеници во Општина Бутел

 

Согласно член 48 став 4 од Законот за административни службеници (“Службен весник на РМ” број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016, и 11/2018), Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас, Сл. весник на РМ, бр. 35 од 23.02.2018 година Општина Бутел објавува:

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2018

за унапредување на 2 (двајца) административни службеници во Општина Бутел

 

Општина Бутел објавува интерен оглас за унапредување на 2(двајца) административни службеници на следните работни места:

 

1.Советник за нормативно-правни работи, Сектор за нормативно-правни работи, јавни дејности и општи   работи, Одделение  за нормативно-правни, административни и општи работи, со звање Советник и шифра на работно место УПР0101В01000, во подгрупата на државни службеници – 1 извршител.

 

Општи услови

-да е државјанин на Република Македонија

-активно да го користи македонскиот јазик

-да е полнолетен

-да има општа здраствена способност за работното место

-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Посебни услови

-VI  А според македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1степен, Правни науки или политички науки или јавна управа и администрација

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

-најмалку три години работно искуство во струката

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски).

 

Распоред на работно време:

-работни часови во неделата: 40,

-работно време од понеделник до петок пристигнување од

07:30 до 08:30 заминување од 15:30 до 16:30 часот

-Паричниот нето износ на основната нето плата 25.022 денари.

 

 

 

2.Советник за архитектура, урбанизам и планирање Сектор за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој, Одделение  за урбанизам, просторно планирање и градежништво, со звање Советник и шифра на работно место УПР0101В01000, во подгрупата на државни службеници – 1 извршител.

 

Општи услови

-да е државјанин на Република Македонија

-активно да го користи македонскиот јазик

-да е полнолетен

-да има општа здраствена способност за работното место

-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Посебни услови

-VI  А според македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1степен, архитектура, урбанизам и планирање или градежништво и водостопанство или геодезија

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

-најмалку три години работно искуство во струката

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски).

 

Распоред на работно време:

-работни часови во неделата: 40,

-работно време од понеделник до петок пристигнување од

07:30 до 08:30 заминување од 15:30 до 16:30 часот

-Паричниот износ на основната нето плата изнесува 25.022 денари.

 

Кандидатите за унапредување треба да ги исполнуваат општи услови и посебните услови утвредени со Правилникот за систематизација на работните места во Општина Бутел, како и:

 

-да е оценет со оцена “A” или “Б” при последното оценување,

-да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,

-да поминал најмалку две години на тековното работно место и

-да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавување на интерниот оглас.

 

Право на учество имаат сите административни службеници вработени во Општина Бутел кои ги исполнуваат условите за конкурирање.

 

Кандидатите кон пријавата можат да ги приложат следниве докази:

 

-потврди за успешно реализирани обуки и/или

-потврди за успешно реализирано менторство

 

Рокот за доставување на пријавите изнесува 5 дена сметано од денот на објавување на огласот.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

 

Пријавата со потребната документација треба да се достави до архивата на Општина Бутел како и до службената електронска адреса на Одделението за управување со човечки ресурси на следната електронска пошта:coveckiresursi@opstinabutel.gov.mk

 

НАПОМЕНА: Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата за унапредување се дисквалификува од понатамошната постапка.

                                                                   ОПШТИНА БУТЕЛ

                                                                                  Градоначалник

                                                                             Велимир Смилевски

пријава за интерен оглас општина бутел 

Јавен повик за искажување на интерес и прибирање на барања за користење на средства наменети за финансирање и организирање на манифестација „Ликовна колонија –Љубанци 2018 година“

Врз основа на член 49 став 2 и 4 од Законот за здруженија и фондации (“Службен весник на РМ“ бр. 52/10, 135/11) и член 67 од Статутот на Општина Бутел („Службен гласник на општина Бутел“ бр.3/14 и 11/14) Градоначалникот и Одделението за јавни дејности на Општина Бутел, објавува

 

 

Јавен повик

за искажување на интерес и прибирање на барања за користење на средства наменети за финансирање и организирање на манифестација

„Ликовна колонија –Љубанци 2018 година“

 

 

 

 1. Распределба на средствата наменети за организација на манифестацијата „Ликовна колонија – Љубанци 2018 година“ се планирани во Буџетот на Општина Бутел за 2018 година, во програма К4 – Културни манифестации и творештво, ставка 463110 – трансфери до здруженија на граѓани и фондации.

 

 1. За организација на манифестацијата од точка 1 вкупно се предвидени 120.000,00 денари.

 

 1. Манифестацијата „Ликовна колонија –Љубанци 2018 година“ ќе се одржи во период од 13-20 јуни 2018 година, во с.Љубанци.
 2. Учесниците (ликовните уметници) во периодот на одржување на ликовната колонија ќе престојуваат во интернатот на ОOУ „Гоце Делчев“ од с.Љубанци.

 

 1. 5. Здруженијата на граѓани кои пројавуваат интерес за доделување на средства за организирање на „Ликовна колонија–Љубанци 2018 година“ треба да ги исполнат следните критериуми:

 

 • Да се регистрирани согласно Законот за здруженија на граѓани и фондации;
 • Да извршуваат активности од областа на ликовната уметност и
 • Да спроведуваат активности поврзани со ликовната уметност од минимум  1 (една) година.

 

 1. 6. Доколку ги исполнуваат критериумите од точка 5, Здуженијата на граѓани и фондации до Одделението за јавни дејности, преку архивата на Општина Бутел, треба да ги достават следните документи:

 

 • Барање за доделување на средства за организација на „Ликовна колонија–Љубанци 2018 година“
 • Фотокопија од решението за регистрација на здружението на граѓани и
 • Предлог програма која ќе вклучува деловни активности со предвидените финансиски средства.

 

 1. 7. Здужението на граѓани се обврзува по завршување на ликовната колонија за доделените средства да изготви деловен и финансиски извештај и да го достави до Одделението за јавни дејности.

 

 1. 8. Јавниот повик за избор трае од 26.04.2018 до 30.04.2018 година, по кој период Комисијата за избор ќе го извести избраното Здружение.

 

Број ————–

Скопје, 26.04.2018                                                                          Одделение за јавни дејности

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА БУТЕЛ

 

Врз основа на член 83 од Статутот на Општина Бутел (“Службен гласник на Општина Бутел – пречистен текст бр.3/14 и 12/14), и член 3 од Одлуката за формирање на Совет на млади на Општина Бутел (“Службен Гласник на Општина Бутел ” бр.14/2014), Советот на Општина Бутел, објавува

 

 

ЈАВЕН ПОВИК

ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА БУТЕЛ

 

 

 1. Се покренува постапка за избор на членови на Советот на млади на Oпштина Бутел.

 

Советот на млади на Општина Бутел е советодавно тело на Советот на Општина Бутел, основано заради подобрување на положбата и решавање на проблемите на младите во Општината.

 

Во Советот на млади на Oпштина Бутел можат да бидат бирани млади со постојано место на живеење на територијата на Општина Бутел и со старосна граница од 15 до 30 години.

 

 1. Советот на млади на Oпштина Бутел брои 5 членови.

Советот на млади од своите редови избира  претседател и заменик претседател.

 

Членовите на Советот на млади на Oпштина Бутел се бираат со мандат од  две (2) години.

 

 1. Право на предлагање на кандидати за членови во Советот на млади на Oпштина Бутел имаат: Невладини организации и Здруженија на млади, ученички совети, студентски совети и други регистрирани облици на организирање на младите.

 

 1. При предлагањето на кандидатите се поднесуваат следните документи кои се во прилог на овој јавен повик :

– СМ-1- (Образец-Предлог кандидат за член на Советот на млади на Oпштина Бутел)

– СМ- 2- (Образец – Согласност за прифакање на кандидатурата за член на Советот)

– СМ-3 – (Образец- Согласност дека кандидатот за член на Советот е предложен согласно актите на институцијата)

Документите мора да бидат потпишани и заверени од страна на овластено лице на институцијата која го предлага членот.

 

 1. Предлагачот е должен покрај наведените документи во точка 4 да приложи и :
 1. Документација од која е видливо дека кандидатите ги исполнуваат условите од точка 1 од овој јавен повик (Извод од матична книга на родените не постар од 6 месеци или фотокопија од лична карта )
 2. Кратка биографија на кандидатот
 • Фотокопија од регистрација на здружението

 

Ненавремено доставени документи и нецелосна документација нема да се разгледува.

 

 1. Рокот за поднесување на предлози за кандидат за членови на Советот на млади на Oпштина Бутел е 8 дена од објавувањето на овој Јавен повик.

 

Потребните обрасци од точка 4 кои се прилог на потребната документација можат да се подигнат во архивата на Oпштина Бутел .

 

Предлозите за кандидати за членови на Советот на млади на Oпштина Бутел, со назнака “Предлог кандидат за избор на членови на Советот на Млади на Oпштина Бутел”, се доставуваат на адреса :

 

Совет на Oпштина Бутел – Комисија за мандатни прашања избори и именувања, Ул. „Бутелска“ бр.4, Скопје.

 

Јавниот повик ќе биде објавен на огласна табла, на ВЕБ страната и во „Службен Гласник на Oпштина Бутел “.

 

 

 

     

Бр.08-  409/4                                                                       Претседател

од 28.02.2018 година                                        на советот на Општина Бутел

Скопје                                                                                 Мирче Тодоровски с.п.

 

G.Pobrazec_1_za_LMS

G.p_obrazec_2_za LMS

G.P_obrazec_3_za LMS

 

Јавен повик за искажување на интерес и прибирање на пријави за користење на средства наменети за финансирање и организирање на манифестација „Љубански карневал – Прочка 2018“

 

 1. Распределба на средствата наменети за организација на манифестацијата „Љубански карневал – Прочка 2018“ се планирани во Буџетот на Општина Бутел за 2018 година, во програма К4 – Културни манифестации и творештво, ставка 463110 – трансфери до здруженија на граѓани и фондации.

 

 1. За организација на манифестацијата од точка 1 вкупно се предвидени 60.000,оо денари.

 

 1. Манифестацијата „Љубански карневал – Прочка 2018“ ќе се одржи на ден 18.02.2018 година во с.Љубанци.

 

 1. Здруженијата на граѓани кои пројавуваат интерес за доделување на средства за организирање на „Љубански карневал – Прочка 2018“ треба да ги исполнат следните критериуми:

 

 • Да се регистрирани согласно Законот за здруженија на граѓани и фондации;
 • Да извршуваат активности од областа на карневалската традиција и
 • Да спроведуваат активности поврзани со организација на карневал од минимум  1 (една) година.

 

 1. Доколку ги исполнуваат критериумите од точка 4, Здуженијата на граѓани и фондации до Одделението за јавни дејности, преку архивата на Општина Бутел, треба да ги достават следните документи/прилози:

 

 • Пријава за финансиска поддршка
 • Фотокопија од решението за регистрација на здружението на граѓани и
 • Предлог проект.

 

 1. Здужението на граѓани се обврзува по завршување на „Љубански карневал – Прочка 2018“ за доделените средства да изготви финансиски извештај за добиените средства и да го достави до Одделението за јавни дејности.

 

 1. Јавниот повик за избор трае од 13.02.2018 до 17.02.2018 година, по кој период Комисијата за избор ќе го извести избраното Здружение и истото ќе го објави на web страната на општина Бутел.

 

 

Број 281

Скопје, 13.02.2018                                                                       Одделение за јавни дејности