соопштенија

ДВАНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БУТЕЛ

Утре, на 27.07.2018 (петок) со почеток во 10,00 ч. ќе се одржи дванаесеттата седница на Советот на Општина Бутел.

Советниците ќе расправаат по следниве точки од дневниот ред:

 

 1. Предлог – Одлука за давање согласност за измени на Годишниот план за вработување во Општина Бутел за 2018 година.
 2. Предлог – Решение за менување и дополнување на Решението за именување на членови на Управниот одбор на ЈОУГД ,,11 Октомври,, .

3.Разно

Кампања-Превенција од имотни деликти

Во соработка со одделението за превенција при СВР-Скопје,на ден 16.07.2018 година во 10 часот,на паркингот пред маркет Рептил-Бутел 1,ќе се одржи информативна средба на која Градоначалникот на Општина Бутел г-дин Велимир Смилевски, заедно со полициски службеници при СВР-Скопје, ќе поделат информативно-едукативен материјал во насока на поуспешно справување со имотни деликти и кражби,како зачестена појава во летниот период.

На 16.05 ( среда) и 17.05 ( четврток) од 12:00 – 15:00 часот пред општина Бутел ќе биде промовиран проектот “Гаранција за млади”.

СООПШТЕНИЕ

На 16.05 ( среда) и 17.05 ( четврток)  од 12:00 – 15:00 часот пред општина Бутел ќе биде промовиран проектот “Гаранција за млади”.

Ги повикуваме сите невработени млади до 29 години со звршено средно/ високо образование да се вклучат и информираат за можностите на проектот каде што теренските работници ќе Ве упатат кон вклучување во мерките.

Известување до граѓаните на Општина Бутел

Ве известуваме дека последната среда од 12 до 17 часот и сабота од 10 до 14 часот во месецот ќе се организираат средби на граѓани во просториите на Општина Бутел, ул.,,Бутелска”.

Непосредната комуникација со граѓаните ќе се оствари со Советниците на Општина Бутел.

На средбата, граѓаните ќе можат да ги посочат проблемите во своето населено место, да дадат мислење и предложат сопствени идеи, предлог проекти, како и да покренат нови иницијативи.

Активното граѓанско учество ќе придонесе во создавање на квалитетни услови за живеење и брз одржлив локален економски развој на нашата Општина.

 

 

Со почит,

 

ГРАДОНАЧАЛНИК

НА ОПШТИНА БУТЕЛ

Велимир Смилевски

ИЗБРАНИ ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ

На вчерашната осма седница на Советот на Општина Бутел усвоени се сите предвидени точки на дневниот ред, како и дополнителната осма точка која беше предложена на самата седница.

За членови на Советот на млади на Општина Бутел избрани се: Ивана Ангеловска, Симон Бешлиев, Бојан Лазаревски, Санела Доневска и Асрим Алими.

Исто така, беа прифатени и двете иницијативи за изработка на ДУП –ови за градските четврти ССИ06, блок ССИ06.05, Општина Бутел и Ц 24, блок Ц 24.02, Општина Бутел.

На истава седница изменет е и правилникот за издавање на тезги од страна на Општина Бутел. Всушност, намалена е цената за издавање од 1 500,00 ден. на 900,00 ден.

Утре, 26.04.2018 г. (четврток), со почеток во 11,00 ч. Советот на Општина Бутел ќе ја одржи својата осма седница. Советниците ќе расправаат по следниов дневен ред:

 1. Предлог-Одлука за усвојување на периодични ивештаи за првиот квартал од 2018 година.
 2. Предлог–Одлука за изработка на Локална урбанистичко – планска документација на дел од К.П. 1983, КО Љуботен, Општина Бутел.
 3. Предлог – Заклучок за ПРИФАЌАЊЕ – НЕПРИФАЌАЊЕ на иницијатива за изработка на ДУП за градска четврт ССИ06, блок ССИ06.05, Општина Бутел.
 4. Предлог – Заклучок за ПРИФАЌАЊЕ – НЕПРИФАЌАЊЕ на иницијатива за отпочнување на постапка за ДУП за градска четврт Ц 24, блок Ц 24.02, Општина Бутел.
 5. Предлог – програма за изменување и дополнување на Програмата (Ф) Урбано планирање за 2018 година.

Предлог – Одлука за избор на членови на Советот на млади на Општина Бутел.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА за Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела на КП 1073/1, за изградба на објект со основна класа на намена – Г2, Лесна и незагадувачка индустрија (производен погон со пропратни содржини) во Блок 3, од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /разработка на Блок 12/, КО Визбегово, општина Бутел–Скопје

                            

                  ОПШТИНА БУТЕЛ

Бр. 09-160/6  од 19.04.2018 год.

                             Скопје

 

Врз основа на член 35, а во врска со член 51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 163/2016 и 90/2017), Градоначалникот на Општина Бутел го дава следното:

 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Се известуваат граѓаните и правните лица дека Градоначалникот на Општина Бутел донесе Одлука за организирање на:

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

за Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела на КП 1073/1, за изградба на објект со основна класа на намена – Г2, Лесна и незагадувачка индустрија (производен погон со пропратни содржини) во Блок 3, од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /разработка на Блок 12/, КО Визбегово, општина Бутел–Скопје

 

 

Просторот дефиниран за изработка на Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела на КП 1073/1, за изградба на објект со основна класа на намена – Г2, Лесна и незагадувачка индустрија (производен погон со пропратни содржини) во Блок 3, од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /разработка на Блок 12/, КО Визбегово, општина Бутел–Скопје, со својата местоположба припаѓа на територија на Општина Бутел. Проектниот опфат кој е предмет на оваа проектна документација, зафаќа простор од  6548,22 м² односно 0,65 ха.

Проектниот опфат на овој Архитектонско урбанистички проект е дефиниран со следните Х и У координати:

 

X                           Y

X=7533624.7206   Y=4654240.8337

X=7533617.4737   Y=4654233.3198

X=7533596.2956   Y=4654212.1226

X=7533591.8500   Y=4654216.7600

X=7533577.0700   Y=4654231.8900

X=7533561.0100   Y=4654248.3200

X=7533544.4400   Y=4654265.2800

X=7533517.1200   Y=4654293.3100

X=7533510.3700   Y=4654300.1200

X=7533534.8600   Y=4654316.8300

X=7533569.7900   Y=4654340.3900

X=7533624.7206   Y=4654240.8337

 

Изработениот Архитектонско-урбанистички проект со графичките прилози ќе биде изложен на јавно место во просториите на Општина Бутел во Сала за состаноци (Мала сала).

 

Јавната анкета ќе се одржи од 26.04.2018 година до 03.05.2018 година (пет работни дена), секој работен ден од 08.30 до 15.30 часот во просториите на Општина Бутел во Сала за состаноци (Мала сала).

 

Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица можат да достават забелешки на анкетни листови во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

 

Анкетните листови за учество во Јавната анкета може да се подигнат во Општина Бутел  (портирница).

 

Соопштение за организирање на јавна анкета е објавено во Јавните гласила Нова Македонија и Коха, во информацискиот систем е-урбанизам и на веб страната на Општина Бутел.

 

Јавната презентација по Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела на КП 1073/1, за изградба на објект со основна класа на намена – Г2, Лесна и незагадувачка индустрија (производен погон со пропратни содржини) во Блок 3, од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /разработка на Блок 12/, КО Визбегово, општина Бутел–Скопје, ќе се одржи во просториите на Општина Бутел, во Сала за состаноци (Мала сала), на ден 27.04.2018 год., со почеток во 10:00 часот.

 

 

 

                                                                                             ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                             Велимир Смилевски

           

OСМА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БУТЕЛ

Утре, 26.04.2018 г. (четврток), со почеток во 11,00 ч. Советот на Општина Бутел ќе ја одржи својата осма седница. Советниците ќе расправаат по следниов дневен ред:

 1. Предлог-Одлука за усвојување на периодични ивештаи за првиот квартал од 2018 година.
 2. Предлог–Одлука за изработка на Локална урбанистичко – планска документација на дел од К.П. 1983, КО Љуботен, Општина Бутел.
 3. Предлог – Заклучок за ПРИФАЌАЊЕ – НЕПРИФАЌАЊЕ на иницијатива за изработка на ДУП за градска четврт ССИ06, блок ССИ06.05, Општина Бутел.
 4. Предлог – Заклучок за ПРИФАЌАЊЕ – НЕПРИФАЌАЊЕ на иницијатива за отпочнување на постапка за ДУП за градска четврт Ц 24, блок Ц 24.02, Општина Бутел.
 5. Предлог – програма за изменување и дополнување на Програмата (Ф) Урбано планирање за 2018 година.

Предлог – Одлука за избор на членови на Советот на млади на Општина Бутел