соопштенија

НОВИ САДНИЦИ ВО ОПШТИНА БУТЕЛ

Во Општина Бутел, во понеделник, 10.12.2018 г. во 12,00 ч. градоначалникот Велимир Смилевски ќе засади 14 садници.  Тие ќе бидат засадени долж новата пешачка патека која ја поврзува ул. ,,Бутелска,, со спортската сала ,,Антон Димитров,, ( во непосредна близина на општинската зграда).

Седумнаесеттата Седница на Советот на Општина Бутел

 

            Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

a).Усвојување на Записникот од 15-тата  и 16-тата  седница на Советот на

Општина  Бутел.

 

 

 

1.Предлог-План на Програмите за развој на Општина Бутел за 2019 год.

 

2.Предлог-Програма за дополнување на Програмата (Ј) Комунални дејности на Општина Бутел за 2018 година.

 

3.Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Бутел за 2018 година.

 

4.Предлог-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Бутел за 2018 година.

 

5.Предлог-Одлука за усвојување на периодични извештаи за третиот квартал од 2018 година.

 

6.Предлог-Одлука за прифаќање на донација од ПИВАРА АД Скопје.

 

7.Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти.

 

8.Предлог-Програма за енергетска ефикасност на Општина Бутел за период 2018-2020 година.

 

9.Предлог-Заклучок за ПРИФАЌАЊЕ/НЕПРИФАЌАЊЕ на ИНИЦИЈАТИВА за изработка на Изменување и дополнување на урбанистички план вон населено место за Индустриска зона Визбегово со разработка на Блок 14,КО Визбегово,Општина Бутел.

 

10.Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на членови на Управниот одбор на ЈОУДГ “11 Октомври”-Скопје.

 

 

 

 

Број 08- 2595                                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ

Од  23.11.2018 година                                      НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БУТЕЛ

С к о п ј е                                                                                    Мирче Тодоровски

 

 

 

Изготвил

Јулијана Колчева

ОДЛУКA За избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас Бр.09-2244/18

 

ОПШТИНА БУТЕЛ

Бр.09-2244/18 од 29.10.2018  година

С к о п ј е

 

 Врз оснoва на член 52 став 1 од законот за административни службеници (Сл.Весник на Република Македонија бр.27/2014,199/2014,48/2015,154/2015,5/2016 142/2016 и 11/2018),Градоначалникот  на Општина Бутел донесе

О Д Л У К A

      За избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на  интерен оглас

 1. Административниот службеник Наташа Гаврилоски, по пат на интерен оглас, се избира за работно место Советник за следење на постапка за донесување на ДУП и урбанистичка документација шифра УПР 0101В01000 со звање Советник, во одделение за урбанизам, просторно планирање и градежништво,Сектор за урбанизам,комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој.
 2. Избраниот административен службеник во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на оваа одлука е должен да достави докази за исполнување на посебните услови.
 3. По завршувањето на постапката за избор и конечноста на Одлуката, Градоначалникот на Општина Бутел ќе донесе Решение за унапредување на избраниот административен службеник од точка 1 на оваа Одлука.

Образложение

       Врз основа на барањето за започнување на постапка за унапредување на административен службеник со интерен оглас бр.09-2244  и известување за обезбедени финансиски средства бр.09-2244/2, Одделението за управување со човечки ресурси објави интерен оглас на веб страната на Општина Бутел.

       Комисијата за селекција за унапредување на административен службеник формирана со решение бр.09-2244/11 од 24.10.2018 година, спроведе административна селекција по наведениот интерен оглас и состави Записник и прилог ранг листа со бодирање на докази со бр.04-2244/13 од 26.10.2018  година.

       Kомисијата за селекција на административен службеник го закажа и спроведе интервјуто со единствениот кандидат Наташа Гаврилоски , за што состави записник од работата на комисијата заради спроведување на интервју со бр.04-2244/15 од 26.10.2018  година. Финална ранг листа од спроведеното интервју е доставена до Градоначалникот  на Општина Бутел со прворангираниот кандидат.

      Согласно финалната ранг листа која е составен дел од Записникот и со оглед на тоа дека наведениот кандидат е единствен кандидат кој ги исполнува потребните услови за наведеното работно место се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

        Правна поука: Против оваа Одлука за избор,кандидатот има право на жалба во рок од 8 (осум) дена до Агенцијата за администрација, од денот на на објавувањето на Одлуката  на веб страната на Општина Бутел.

Доставено до                                                                                         Градоначалник  на  Општина  Бутел

Избраниот административен службеник                                                               Велимир Смилевски

Одделение за управување со човечки ресурси

ОДЛУКA За избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас Бр.09-2244/17

 

ОПШТИНА БУТЕЛ

Бр.09-2244/17 од 29.10.2018  година

С к о п ј е

 

 Врз оснoва на член 52 став 1 од законот за административни службеници (Сл.Весник на Република Македонија бр.27/2014,199/2014,48/2015,154/2015,5/2016 142/2016 и 11/2018),Градоначалникот  на Општина Бутел донесе

О Д Л У К A

      За избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на  интерен оглас

 1. Административниот службеник Jована Каламатиева, по пат на интерен оглас, се избира за работно место Советник за следење на постапка за донесување на ДУП и урбанистичка документација, шифра УПР 0101В01000 со звање Советник, во одделение за урбанизам, просторно планирање и градежништво, Сектор за урбанизам,комунални работи,заштита на животната средина и локален економски развој.
 2. Избраниот административен службеник во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на оваа одлука е должен да достави докази за исполнување на посебните услови.
 3. По завршувањето на постапката за избор и конечноста на Одлуката, Градоначалникот на Општина Бутел ќе донесе Решение за унапредување на избраниот административен службеник од точка 1 на оваа Одлука.

Образложение

       Врз основа на барањето за започнување на постапка за унапредување на административен службеник со интерен оглас бр.09-2244  и известување за обезбедени финансиски средства бр.09-2244/2, Одделението за управување со човечки ресурси објави интерен оглас на веб страната на Општина Бутел.

       Комисијата за селекција за унапредување на административен службеник формирана со решение бр.09-2244/11 од 24.10.2018 година, спроведе административна селекција по наведениот интерен оглас и состави Записник и прилог ранг листа со бодирање на докази со бр.04-2244/13 од 26.10 .2018  година.

       Kомисијата за селекција на административен службеник го закажа и спроведе интервјуто со единствениот кандидат Јована Каламатиева, за што состави записник од работата на комисијата заради спроведување на интервју со бр.04-2244/15 од 26.10.2018  година. Финална ранг листа од спроведеното интервју е доставена до Градоначалникот  на Општина Бутел со прворангираниот кандидат.

      Согласно финалната ранг листа која е составен дел од Записникот и со оглед на тоа дека наведениот кандидат е единствен кандидат кој ги исполнува потребните услови за наведеното работно место се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

        Правна поука: Против оваа Одлука за избор,кандидатот има право на жалба во рок од 8 (осум) дена до Агенцијата за администрација, од денот на на објавувањето на Одлуката  на веб страната на Општина Бутел.

Доставено до                                                                                         Градоначалник  на  Општина  Бутел

Избраниот административен службеник                                                               Велимир Смилевски

Одделение за управување со човечки ресурси

ОДЛУКА За избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас Бр.09-2244/16

 

ОПШТИНА БУТЕЛ

Бр.09-2244/16 од 29.10.2018  година

С к о п ј е

 

 Врз оснoва на член 52 став 1 од законот за административни службеници (Сл.Весник на Република Македонија бр.27/2014,199/2014,48/2015,154/2015,5/2016 142/2016 и 11/2018),Градоначалникот  на Општина Бутел донесе

О Д Л У К A

      За избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на  интерен оглас

 1. Административниот службеник Габриела Кекенова, по пат на интерен оглас, се избира за работно место Советник за заштита на животна средина шифра УПР 0101В01000 со звање  Советник, во одделение за комунални работи заштита на животната средина и ЛЕР, Сектор за урбанизам,комунални работи,заштита на животната средина и локален економски развој.
 2. Избраниот административен службеник во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на оваа одлука е должен да достави докази за исполнување на посебните услови.
 3. По завршувањето на постапката за избор и конечноста на Одлуката, Градоначалникот на Општина Бутел ќе донесе Решение за унапредување на избраниот административен службеник од точка 1 на оваа Одлука.

Образложение

       Врз основа на барањето за започнување на постапка за унапредување на административен службеник со интерен оглас бр.09-2244  и известување за обезбедени финансиски средства бр.09-2244/2, Одделението за управување со човечки ресурси објави интерен оглас на веб страната на Општина Бутел.

       Комисијата за селекција за унапредување на административен службеник формирана со решение бр.09-2244/11 од 24.10.2018 година, спроведе административна селекција по наведениот интерен оглас и состави Записник и прилог ранг листа со бодирање на докази со бр.04-2244/13 од 26.10.2018  година.

       Kомисијата за селекција на административен службеник го закажа и спроведе интервјуто со единствениот кандидат Габриела Кекенова, за што состави записник од работата на комисијата заради спроведување на интервју со бр.04-2244/14 од 26.10.2018  година. Финална ранг листа од спроведеното интервју е доставена до Градоначалникот  на Општина Бутел со прворангираниот кандидат.

      Согласно финалната ранг листа која е составен дел од Записникот и со оглед на тоа дека наведениот кандидат е единствен кандидат кој ги исполнува потребните услови за наведеното работно место се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

        Правна поука: Против оваа Одлука за избор,кандидатот има право на жалба во рок од 8 (осум) дена до Агенцијата за администрација, од денот на на објавувањето на Одлуката  на веб страната на Општина Бутел.

Доставено до                                                                                         Градоначалник  на  Општина  Бутел

Избраниот административен службеник                                                               Велимир Смилевски

Одделение за управување со човечки ресурси

ОДЛУКА За избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас Бр.09-2244/19

 

ОПШТИНА БУТЕЛ

Бр.09-2244/19 од 29.10.2018  година

С к о п ј е

 

 Врз оснoва на член 52 став 1 од законот за административни службеници (Сл.Весник на Република Македонија бр.27/2014,199/2014,48/2015,154/2015,5/2016 142/2016 и 11/2018),Градоначалникот  на Општина Бутел донесе

О Д Л У К A

      За избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на  интерен оглас

 1. Административниот службеник Благица Атанасова , по пат на интерен оглас, се избира за работно место Советник за следење на постапка за донесување на ДУП и урбанистичка документација, шифра УПР 0101В01000 со звање Советник, во одделение за урбанизам, просторно планирање и градежништво, Сектор за урбанизам,комунални работи,заштита на животната средина и локален економски развој.
 2. Избраниот административен службеник во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на оваа одлука е должен да достави докази за исполнување на посебните услови.
 3. По завршувањето на постапката за избор и конечноста на Одлуката, Градоначалникот на Општина Бутел ќе донесе Решение за унапредување на избраниот административен службеник од точка 1 на оваа Одлука.

Образложение

       Врз основа на барањето за започнување на постапка за унапредување на административен службеник со интерен оглас бр.09-2244  и известување за обезбедени финансиски средства бр.09-2244/2, Одделението за управување со човечки ресурси објави интерен оглас на веб страната на Општина Бутел.

       Комисијата за селекција за унапредување на административен службеник формирана со решение бр.09-2244/11 од 24.10.2018 година, спроведе административна селекција по наведениот интерен оглас и состави Записник и прилог ранг листа со бодирање на докази со бр.04-2244/13 од 26.10.2018  година.

       Kомисијата за селекција на административен службеник го закажа и спроведе интервјуто со единствениот кандидат Благица Атанасова, за што состави записник од работата на комисијата заради спроведување на интервју со бр.04-2244/15 од 26.10.2018  година. Финална ранг листа од спроведеното интервју е доставена до Градоначалникот  на Општина Бутел со прворангираниот кандидат.

      Согласно финалната ранг листа која е составен дел од Записникот и со оглед на тоа дека наведениот кандидат е единствен кандидат кој ги исполнува потребните услови за наведеното работно место се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

        Правна поука: Против оваа Одлука за избор,кандидатот има право на жалба во рок од 8 (осум) дена до Агенцијата за администрација, од денот на на објавувањето на Одлуката  на веб страната на Општина Бутел.

Доставено до                                                                                         Градоначалник  на  Општина  Бутел

Избраниот административен службеник                                                               Велимир Смилевски

Одделение за управување со човечки ресурси

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА за Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела од КП 1040/1 и дел од КП 1040/3, со намена Г4 – стоваришта во Блок 5 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово со разработка на Блок 12, КО Визбегово, општина Бутел

Проектниот опфат на предметниот Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела од КП 1040/1 и дел од КП 1040/3, со намена Г4 – стоваришта во Блок 5 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово со разработка на Блок 12, КО Визбегово, општина Бутел, е со површина од 2144,09 м².

Изработениот Архитектонско-урбанистички проект со графичките прилози ќе биде изложен на јавно место во просториите на Општина Бутел во Сала за состаноци (Мала сала).

Јавната анкета ќе се одржи од 07.11.2018 година до 13.11.2018 година (пет работни дена), секој работен ден од 08.30 до 15.30 часот во просториите на Општина Бутел во Сала за состаноци (Мала сала).

Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица можат да достават забелешки на анкетни листови во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

Анкетните листови за учество во Јавната анкета може да се подигнат во Општина Бутел  (портирница).

Соопштението за организирање на јавна анкета ќе биде објавено во Јавните гласила, во информацискиот систем е-урбанизам и на веб страната на Општина Бутел.

Јавната презентација по Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела од КП 1040/1 и дел од КП 1040/3, со намена Г4 – стоваришта во Блок 5 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово со разработка на Блок 12, КО Визбегово, општина Бутел, ќе се одржи во просториите на Општина Бутел, во Сала за состаноци (Мала сала), на ден 08.11.2018 год., со почеток во 10:00 часот.

 

 

 

                                                                                             ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                             Велимир Смилевски

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА за Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП 245/1, со намена Г4 – стоваришта, во Блок 4 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /разработка на Блок 12/, КО Визбегово, општина Бутел

Проектниот опфат на предметниот Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП 245/1, со намена Г4 – стоваришта, во Блок 4 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /разработка на Блок 12/, КО Визбегово, општина Бутел, е со површина од 6 625 м².

 

Границата на проектниот опфат е дадена по следните x и y координати:

1    Y=532864.0016 X=655043.6735

2    Y=532836.6200 X=655031.0100

3    Y=532835.5400 X=655030.5100

4    Y=532817.6338 X=655022.2366

5    Y=532834.5918 X=654973.0778

6    Y=532837.4417 X=654964.7114

7    Y=532839.0631 X=654959.9513

8    Y=532892.4622 X=654984.7714

9    Y=532929.8300 X=655002.1400

10  Y=532935.0900 X=655004.6200

11  Y=532932.0200 X=655010.7200

12  Y=532919.3900 X=655035.7700

13  Y=532907.5600 X=655059.6000

14  Y=532906.0000 X=655061.9900

15  Y=532901.2500 X=655060.0200

16  Y=532899.8500 X=655059.4400

17  Y=532882.8600 X=655052.3900

18  Y=532867.6200 X=655045.3500

19  Y=532866.7400 X=655044.9400

 

Изработениот Архитектонско-урбанистички проект со графичките прилози ќе биде изложен на јавно место во просториите на Општина Бутел во Сала за состаноци (Мала сала).

Јавната анкета ќе се одржи од 07.11.2018 година до 13.11.2018 година (пет работни дена), секој работен ден од 08.30 до 15.30 часот во просториите на Општина Бутел во Сала за состаноци (Мала сала).

Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица можат да достават забелешки на анкетни листови во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

Анкетните листови за учество во Јавната анкета може да се подигнат во Општина Бутел  (портирница).

Соопштението за организирање на јавна анкета ќе биде објавено во Јавните гласила, во информацискиот систем е-урбанизам и на веб страната на Општина Бутел.

Јавната презентација по Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП 245/1, со намена Г4 – стоваришта, во Блок 4 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /разработка на Блок 12/, КО Визбегово, општина Бутел, ќе се одржи во просториите на Општина Бутел, во Сала за состаноци (Мала сала), на ден 08.11.2018 год., со почеток во 11:00 часот.

 

 

 

                                                                                             ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                             Велимир Смилевски

ГРАДИМЕ МОСТОВИ А НЕ ЅИДОВИ

 

Денес, 02.11.2018 г. во Општина Бутел (голема сала), со почеток во 17,30 ч. ќе се одржи завршната активност на проектот ,,Градиме мостови, а не ѕидови,, во кој учествуваат основните училишта: ,,Лиман Каба,, од Љуботен и ,,Аврам Писевски,, од Бардовци.

Присутните ќе ги поздрави Министерот за образование и наука Арбер Адеми и Заменикот на градоначалникот на Општина Бутел, Наим Салиев.

ПЕТНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БУТЕЛ

Утре, 10.10.2018 г. (среда), со почеток во 11,00 ч. Советот на Општина Бутел ќе ја одржи својата петнаесетта седница. На дневниот ред ќе се најдат следниве три точки:

 

 1. Предлог- Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Бутел за 2018 г.
 2. Предлог – Заклучок за прифаќање/неприфаќање на иницијатива за изменување и дополнување на ДУП за Градска четврт С25, Општина Бутел, Скопје.

3.Донесување на Годишна програма на ЈОУДГ ,,11 Октомври,, за 2018/2019 г.