Отчет 2013-2017

Otcet2017Otcet2017str2
 
 
 
 

СООПШТЕНИЕ за јавна презентација и јавна анкета

Е-пошта Печати PDF

     Врз основа на член 35, а во врска со член 51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Градоначалникот на Општина Бутел го дава следново:

С 0 0 П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат граѓаните и правните лица дека Градоначалникот на Општина Бутел донесе Одлука за организирање на:

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА
за Архитектонско урбанистички проект за изградба на производен погон со магацин и придружни содржини на КП 1029/1, КО Визбегово, од БЛОК 5, УПВНМ за Индустриска зона Визбегово/разработка на Блок 12/,КО визбегово, Општина Бутел, Скопје

 

Повеќе...