Јавната установа за деца детска градинка ‘’11Октомври’’ Бутел-Скопје

Во областа на предучилишното воспитание и образование на подрачјето на општина Бутел работи и една детска градинака со пет работни единици, и тоа:РЕ’’Чаир’’ РЕ’’Страшо Пинџур’’, РЕ’’Бутел-2, РЕ’’Бутел-1, и РЕ’’Ташко Караџа’’.

Јавната установа за деца детска градинка ‘’11Октомври’’ Бутел-Скопје, својата работа ја започна во 1956 година.

Денес воспитно образовниот процрс во детската градинка ‘’11Октомври’’ се реализира во една смена со приближно рамномерен број на групи и опфатени деца.