ДЕВЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН

На ден 30.11.2018 година во просториите на Општина Бутел се одржа деветтата Седница на Советот за развој на Скопски Плански регион. На Седницата претседаваше Претседателот на Советот за развој на Скопски плански регион, Градоначалникот на Општина Гази Баба, г-дин Борис Георгиевски и раководителот на Центарот за развој на Скопски плански регион г-ѓа Розета Арсовска. На седницата присуствуваа градоначалниците од Скопскиот регион.
Тема на разговор и одлучување беа повеќе точки на дневниот ред,меѓу кои предлог-проекти за финансирање од страна на МЛС/БРР за 2019 година,утврдување на приоритетна листа на проекти за аплицирање до МЛС/Биро за регионален развој,како и изборот на новиот раководител на Скопскиот плански регион.