grb-butel

Профил на општина Бутел


Со законот за новата територијална поделба од 11 авуст 2004 година се формира новата Општина Бутел која во минатото беше во склоп на Општината Чаир. Формирана е на 22 Април 2005г. Кога за прв пат е оддржана седница на Советот на општината.

Повеќе

Етички кодекс за државните службеници

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 161/08, 06/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), министерот за информатичко општество и администрација, на ден 19.9. 2011 година, донесе

Е Т И Ч К И  К О Д Е К С

ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Повеќе
 
 
 
 

Проекти на општината

ИЗГРАДБА  ТРОТОАРИ  НА ПАТОТ РАДИШАНИ -  ПОБОЖЈЕ ИЗГРАДБА ТРОТОАРИ НА ПАТОТ РАДИШАНИ - ПОБОЖЈЕ 15.08.2017 год. Oпштина Бутел ја започна изградбата на тротоар на патот Радишани – Побожје, во непосредна близина на селските гробишта. Трот...
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ШЕСТ УЛИЦИ ВО РАДИШАНИ РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ШЕСТ УЛИЦИ ВО РАДИШАНИ 14.08.2017 г. Општина Бутел интензивно работи на темелна реконструкција на шест улици во Радишани и тоа улиците 18, 50, 42 ,60 ,7 и Бел камен со вкуп...
Започна реконструкцијата на Улица „5“ во Визбегово Започна реконструкцијата на Улица „5“ во Визбегово Започна реконструкцијата на Улица „5“ во Визбегово12.07.2017 год.Деновиве ќе започне реконструкција на Улицата „5“ во населеното место Виз...